V následujícím článku se vychází z 12. kapitoly knihy Exodus, kde je svátek Pesach s jeho instrukcemi ustanoven. Jelikož v dalších řádcích nebudou plně citovány všechny náležitosti, bude pro lepší vhled do souvislostí vhodné si právě tam, otevřít svou Bibli, a prověřovat jestli je text konzistentní s Božím slovem a tam kde je odkazováno.

(Matouš5:17-20)"Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 18Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. 19Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království...

Úvod do knihy Mormonovy říká, že jde o svazek svatého písma, který je srovnatelný s Biblí a obsahuje plnost věčného evangelia. Zakladatel Mormonské církve, Joseph Smith řekl o knize Mormonově, že je to nejsprávnější ze všech knih na zemi. Jak si na tom ovšem stojí skutečně kniha Mormonova vedle Bible, to se nelze věrohodně dozvědět jinak, než...

Bible má mezi svými stránkami mnoho zdánlivých rozporů. Například čtyři evangelia poskytují čtyři odlišné záznamy o tom, co bylo napsáno na ceduli, která visela na kříži.

Lze skloubit 1. knihu Mojžíšovu - Genesis, pojednávající v několika prvních kapitolách o stvoření s vědeckými teoriemi evoluce? To je otázka na kterou existuje jednoduchá a krátká odpověď. NE. Na oázku: "Proč?" Odpovíme tak, že v Novém zákonu je mnoho a mnoho odkazů do této knihy. V následujícím článku budou ukázány odkazy z Nového...