Za co se modlili apoštolové?

12.09.2021


Na téma modliteb existuje mnohé vyučování o tom, jak se modlit.

Mohli bychom se bavit o tom, jak a co Pán Ježíš učil své učedníky se modlit,  nebo o tom jak Duch svatý pomáhá uprostřed modlitby, nebo o tom jak se modlili svatí muži Starého zákonu. Takže je toho dost o čem se dá na téma modlitby mluvit, ale teď se jen podíváme, jak se společně modlili muži plní Ducha, první Ježíšovi učedníci a jeho apoštolové. 

Apoštolové vybízí k tomu, abychom si z nich brali příklad:

(Filipským3:17)Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. 

Apoštolové se modlili, děkovali, prosili za:

Nápravu svých bratrů, (2.Korintským13:9) Rádi budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se modlíme za vaši nápravu.  

Pánovo vedení k lásce a vytrvalosti, (2.Tesalonickým3,3)Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti! 

Potěšení srdce a posilnění v každém dobrém skutku. (2Tesalonickým2,16-17)Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, 17kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu! 

Za bratry, aby jejich láska stále více a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí. (Filipským1,9)"Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí,

Aby uměli rozeznat co je správné (Filipským1,10)abyste uměli rozeznat, co je správné, 

Aby zůstávali bezúhonní až do Kristova dne. (Filipským1,10) abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne,

Aby byli naplnění ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží 11a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. (Filipským1,11)."  


Za víru svatých, (Koloským1:3-5)3Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, 4neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. 5Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak už jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám.

Aby byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním Boží vůle. (Koloským1,9) 9Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle 

Aby svým životem vždy dělali Pánu čest a nesli ovoce dobrých skutků. (Koloským1,10) a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha,

Aby byli všemožně posilování mocí jeho slávy (Koloským1,11)11byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí 12děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. 

Aby bratry Duch Boží posilnil v nitru Proto klekám na kolena před Otcem, 15jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. 16Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. (Efezským3,14-16)

Aby Kristus přebýval v jejich srdcích a byli zakořeněni a ukotvení v lásce. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, (Efezským3,17)

Aby mohli postihnout všechny rozměry Kristovy lásky, přesahující všechno chápání. 18abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. (Efezským3,18-19)

Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. (2.Petrův3,18)