Biblické příklady jak získat manželku

11.07.2021

Křesťané se někdy ptají, jaké jsou biblické způsoby jak si najít manželku. Tady je několik biblických příkladů jak lidé víry získali manželky. Jak by to vypadalo,  kdybychom si na základě biblických příkladů ze Starého zákonu, udělali přikázání, můžeme vidět zde:

  1. Najdi zajatkyně, pokud po nějaké z nich zatoužíš smíš si jí vzít za ženu, ale ... (Dt21:11-14) Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po ní, smíš si ji vzít za ženu. 12Až si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty 13a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté se s ní spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. 14Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze ani s ní zacházet jako s otrokyní, neboť jsi ji zneuctil. 
  2. Dej otci dívky padesát šekelů, za svobodnou nezasnoubenou pannu, kterou jsi znásilnil a ona pak bude tvou manželkou, ale nesmíš ji celý život propustit! (Dt22:28-29) Když někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s ní, pak, budou-li přistiženi, 29dá ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit. 
  3. Vztáhni si na sebe přikázání dané Ozeášovi, vzít si ženu oddanou smilstvu.  (Oz 1:2-3)Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s ní mít děti ze smilstva. Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka." 3A tak šel a oženil se s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak počala a porodila mu syna. 
  4. Zaujmi otce sedmi dcer, tak že jim načerpáš vodu u studny a on ti dá jednu z nich za ženu, tak jako Mojžíšovi. (Ex2:16-21) Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce, 17přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za ně postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. 18"Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. 19"Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" 20"A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" 21Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu.  
  5. Získej dědičné právo jako Boáz a dostaneš k němu i manželku. (Rút4:10) Ano, i Moábku Rút, ženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové."
  6. Běž na Hospodinovu slavnost, skryj se, a když uvidíš, že jdou ženy k tanci, vyskoč a chytni si z nich manželku, tak jako to udělali Benjamínci. (Soudců 21:19-21) Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je to severně od Bet-elu, východně od silnice vedoucí z Bet-elu do Šechemu a jižně od Lebony.) 20A tak Benjamíncům poradili: "Jděte se schovat do vinic. 21Jakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte z vinic, každý si z nich polapte manželku a vraťte se do benjamínského kraje. 
  7. Pracuj sedm let pro ženu, kterou sis zamiloval, a když dostaneš její sestru, tak služ dalších sedm let pro tu krerou sis zamiloval. (Gen29:20-29) A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. 21Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ní." 22Lában tedy shromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. 23Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s ní spal. 24(A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) 25Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě obelstil?" 26"V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. 27"Až s ní strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." 28Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. 29(Také jí Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.)
  8. Čekej až tě Hospodin uvede do hlubokého spánku, vezme ti žebro a z něj ti stvoří manželku, jako Adamovi. (Gen2:21-22)21Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. 22Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. 
  9. Pošli své služebníky s nabídkou manželství za ženou bohatého bezbožníka, jako byl Nábal. (1.Sam25:40-43)40Davidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli jí: "David nás za tebou posílá, že si tě chce vzít za ženu." 41Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou, jež umývá nohy služebníků svého pána." 42Poté Abigail rychle nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou. 43David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho manželkami.  
  10. Oznam svým rodičům, že jsi si vyhlédl dívku a řekni jim, ať tě s ní ožení. (Soudců14:1-2) 1Samson sestoupil do Timny a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. 2Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď mě s ní ožeňte." 3Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" Pak bys měl také vystrojit hostinu, jak se na ženicha sluší! (Soudců14:10) Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha sluší.