Božství Ježíše Krista

07.03.2020

Tomáš Ondris

Úvod:

Následující soupis veršů ukazuje totožnost Božího Syna Ježíše Krista a milujícího nebeského Otce. Tam kde není uvedeno jinak je použitý překlad B21.

Pro přehlednější čtení byli zbarveny spojitosti. Za každou pasáží jsou uvedeny otázky pro zamyšlení, případně další studium Božího slova.

V tomto článku je pouze výčet některých spojitostí, ve kterých by mělo být dobře vidět totožnost osob a Božství Pána Ježíše Krista. 

Bůh a Pán Ježíš říká:

"Já jsem", Jediný Bůh, Spasitel, Pastýř, Ženich, Král králů, Přicházející Bůh, Věčný, Kámen staviteli zavržený, Ten kdo přijímá uctívání a ten kdo má být uctíván, Otec a Syn, Ten kdo odpovídá na modlitby, Založil zemi, Byl proboden,Vaše Spravedlnost, Lékař, První a poslední.


"Já jsem"

Ve Starém Zákoně se vyskytuje Boží výraz "Já Jsem" , jímž se Bůh představuje svému lidu.

(Exodus3:14-15)14Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: 'Poslal mě k vám Jsem.'
15Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: 'Poslal mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je navěky mé jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení.

(Izajáš43:10)10Vy jste mí svědkové, praví Hospodin,
a můj služebník, jehož jsem vyvolil,
abyste poznali a uvěřili mi
a porozuměli, že já jsem.
Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen
a ani po mně nebude.

(Izajáš 48:11-13)11Kvůli sobě, sobě samému to činím -
proč bych se měl nechat hanobit?
O svoji slávu se s jiným nedělím!
12Slyš mě, Jákobe,
ty, Izraeli, můj povolaný:
Já jsem - já jsem ten první
a jsem i poslední.
13Má vlastní ruka zemi založila,
moje pravice nebe roztáhla;
kdykoli je zavolám,
v pozoru naráz musí stát.

Boží prohlášení "Já Jsem" se vyskytuje i v Novém Zákoně.

(Jan8:58-59) 58Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem." 59Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám.

(Jan8:24)24Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že 'já jsem,' zemřete ve svých hříších."

(Jan18:4-7 CSP) 4Ježíš, který věděl o všem, co se mu má přihodit, vyšel a řekl jim: "Koho hledáte?" 5Odpověděli mu: "Ježíše Nazaretského." [Ježíš] jim řekl: "Já jsem." Stál s nimi i Juda, který ho zrazoval. 6Jakmile jim řekl: "Já jsem", ustoupili dozadu a padli na zem. 7Opět se jich tedy zeptal: "Koho hledáte?" Oni řekli: "Ježíše Nazaretského." 8Ježíš odpověděl: "Řekl jsem vám, že jsem to já.

Otázky: Lze dokázat z originálních textů, zda skutečně Ježíš na sebe vztahuje/nevztahuje Boží jméno ze Starého Zákona?

Není prohlášení: "pokud neuvěříte, že Já jsem, zemřete ve svých hříších" dost radikální na to abychom si mohli dovolit být zmateni nad tím, kým Ježíš Kristus je?

Jediný Bůh a jediný Spasitel

Ve Starém Zákonu se Bůh představuje jako jediný Bůh a jediný spasitel.

(Izajáš 45:21) 21Jen promluvte, předložte důkazy,
můžete se spolu poradit!
Kdo to odedávna předpovídal,
kdo to už kdysi zvěstoval?
Kdo jiný než já, Hospodin?
Kromě mě jiný Bůh není,
spravedlivý Bůh a spasitel -

není tu žádný kromě mne!

(Izajáš 45:22-23)22Obraťte se ke mně, ať jste spaseny,
všechny zemské končiny -
vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není.
23Při sobě samém přísahám,
ústy pronáším slova pravdivá,
jež nelze odvolat:
Přede mnou každý padne na kolena
a každý jazyk bude při mně přísahat.

(Izajáš43:10-12)10Vy jste mí svědkové, praví Hospodin,
a můj služebník, jehož jsem vyvolil,
abyste poznali a uvěřili mi
a porozuměli, že já jsem.
Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen
a ani po mně nebude.

11Já, já sám jsem Hospodin
a není spasitele kromě mne.

12Já jsem oznámil, já zachránil a ohlásil,
když jste žádné cizí bohy neměli.
Vy jste mí svědkové, praví Hospodin,
že já jsem Bůh.

(Ozeáš13:4)4Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
už od vyjití z Egypta;
Boha kromě mne nikdy nepoznáš,
není jiný Spasitel než já!

(Izajáš62:11)
11Hle, Hospodin nechá provolat
do všech konců světa:
"Řekněte Dceři sionské -
hle, tvůj Spasitel už jde!
Hle, jeho odplata jde s ním,
jeho odměna ho předchází!"

(Izajáš63:5) 5Když jsem viděl, že není žádný pomocník,
zhrozil jsem se, že v nikom není opory.
Svou vlastní paží jsem proto spásu způsobil,
vlastní prchlivostí jsem se posílil.

(Zachariáš14:9)9A Hospodin bude králem vší země.
V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné.

Nový Zákon představuje Spasitele Ježíše Krista.

(Lukáš1:41-50)41a jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, děťátko v jejím lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem svatým 42a hlasitě zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! 43Jaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! 44Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radostí. 45Blaze té, která uvěřila, neboť se naplní, co jí Hospodin slíbil."
46Marie na to řekla:
"Má duše velebí Hospodina
47a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,
48neboť si všiml ponížení své služebnice.
Hle, od nynějška všechna pokolení
budou vyprávět o mé blaženosti,
49neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté
50a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí,
trvá od pokolení do pokolení.

(Lukáš 2:11) Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán

(Jan 4:42) 42Té ženě pak řekli: "Už nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa."

(Skutky4:10-12)10Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. 11To je ten
'kámen vámi staviteli zavržený,
jenž se stal kamenem úhelným.'
12V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!"

Otázky: Kdo je tedy Váš spasitel? Kdo Vás vykoupil vlastní krví? Věříte, že jste již byli ospravedlnění? Věříte, že jste byli Vaším spasitelem již ospravedlnění a jednou pro vždy bylo obětováno za vaše hříchy dokonalou obětí a poslušností jediného? Vkládáte do něj veškerou svou naději?

V jakém jménu je Vaše spása? 

Ženich

Bůh se ve starém zákonu představuje jako Ženich:

(Izajáš62:5)5Jako se mládenec žení s pannou,
tak se tvůj Stavitel ožení s tebou;
ženichovo štěstí nad nevěstou
zakusí tvůj Bůh nad tebou!

(Ezechiel 16:8)8Znovu jsem šel okolo a uviděl tě, a hle - přišel tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem tě zahalil cípem svého pláště a přikryl tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mi, praví Panovník Hospodin.

Zjevený Ženich v Novém Zákonu:

(Marek2:19-20)19Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postit. 20Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou postit.

(Jan3:27-29)27Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. 28Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. 29Kdo má nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato má radost se tedy naplnila. 30On musí růst a já se menšit."

(2Korintským11:2)2Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži - Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu.

(Zjevení19:6-8)6Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů:
"Haleluja!
Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování!
7Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu,
neboť nadešla svatba Beránkova!
Jeho manželka se připravila,

8a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment."

Otázky:

Do jakého období se vztahuje Boží řeč o tom, že Bůh se stane Ženichem? (Iz62:5)

Pozn.: Přečteme-li kapitolu Izajáše 62 nemusíme být velcí znalci abychom poznali, že text míří do období příchodu Spasitele.

Je Ženich Starého zákona stejný jako Ženich Nového zákona?

Pastýř

Bůh se ve Starém Zákonu představuje jako pastýř:

(Žalm23:1-3)1Žalm Davidův.
Hospodin je můj pastýř,
nic mi neschází.
2Na zelených loukách mi dává spočinout,
ke klidným vodám mě přivádí,
3mou duši občerstvuje,
po stezkách spravedlnosti vodí mě
pro jméno své.

(Žalm80:2)2Pastýři Izraele, naslouchej,
jenž vodíš Josefa jako ovce své,

jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se!

(Žalm95:6-9)6Pojďte a klaňme se, před ním padněme,
Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!
7On je náš Bůh, my lid, jejž on pase,
ovce, o které on sám pečuje.

Dnes, když ho uslyšíte mluvit,
8nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře,
jako v den pokušení tehdy na poušti,
9když mě pokoušeli vaši otcové.

(Izajáš40:11)11Jako pastýř bude své stádo pást,
shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách,
zvolna povede březí ovečky.

(Ezechiel34:11-17) 11Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle - já sám půjdu hledat své ovce a najdu je. 12Jako pastýř shledává své stádo, když se mu ovce zatoulaly, tak vyhledám své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v onen temný a chmurný den. 13Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a u všech osad v jejich zemi. 14Budu je pást na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro ně bude pastva, tam budou odpočívat na krásných loukách a pást se na vydatných pastvinách v izraelských horách. 15Své ovce budu pást já sám a nechám je odpočívat, praví Panovník Hospodin. 16Ztracenou vyhledám, zaběhlou přivedu, zraněnou ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnosti.
17Vám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany.

V Novém Zákonu se také představuje pastýř:

(Jan10:11-16)11Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. 12Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, 13nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží.
14Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě, 15jako mě zná Otec a já znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. 16Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř.


(Matouš25:31-32)31"Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. 32Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 33Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici.

Otázky:

Kdo jsou ovce Ježíše Krista?

Kdo jsou ovce starozákonního Všemohoucího Boha?

Ezechiel 34:17 a Matouš 25:31-32 se významně podobají, jedná se o ten samý soud?


Král králů a Pán pánů

Bůh se ve Starém Zákonu představuje jako Bůh bohů a Pán Pánů.

(Deuterenomium10:17-18) 17Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný. 18Zjednává právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí.

(Žalm136:2-4)2Oslavujte Boha bohů
- jeho láska trvá navěky!
3Oslavujte Pána pánů
- jeho láska trvá navěky!

4On jediný veliké divy působí
- jeho láska trvá navěky!

(Daniel2:47) 47Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán králů a zjevovatel tajemství - vždyť tys mi to tajemství dokázal vyjevit!"

Nový Zákon připisuje titul Krále králů také Bohu, ale také Ježíši Kristu.

(1Timoteus6:15-16) Zůstaň bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, 15který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících, 16který jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen.

(Zjevení17:14) 14Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů - a s ním i jeho povolaní, vyvolení a věrní."

(Zjevení19:16) 16Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.

Otázka: Z Biblických pasáží rozeznáváme Krále králů Všemohoucího Boha, v knize Zjevení je pak zjeven Král králů a je to Beránek - Ježíš Kristus, jak tomu rozumíte? 

Přicházející Bůh

Starý Zákon ohlašuje, že Bůh přichází!

(Izajáš40:3-5)3Hlas volajícího:
"Připravte na poušti cestu Hospodinovu,
vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu!

4Každé údolí ať je vyvýšeno,
každá hora a výšina ať poklesnou;
co je hrbolaté, ať je vyrovnáno,
pahorkatina ať je planinou.
5Neboť se zjeví sláva Hospodinova
a všichni lidé naráz uvidí,
že ústa Hospodinova mluvila."

Nový Zákon se odvolává na tuto pasáž při příchodu Pána Ježíše Krista!

(Marek1:1-3)1Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu. 2Jak je psáno u proroka Izaiáše:
"Hle, posílám před tebou svého posla,
aby připravil tvou cestu."

3"Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu pro Pána!
Vyrovnejte jeho stezky!"
4Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.

Jan Křtitel je nazván v Lukášově evangeliu prorokem Nejvyššího, protože půjde připravit před Pánem jeho cesty

Lukáš(1:76-79)76A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího,
neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty,

77dát jeho lidu poznat spasení
v odpuštění jejich hříchů
78pro niterné milosrdenství našeho Boha,
v němž nás navštíví jako Svítání shůry,
79aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti

a přivedl naše nohy na cestu pokoje."

Kniha Zjevení úchvatně zjevuje druhý příchod našeho Boha a Pána Ježíše Krista

(Zjevení1:7)7Hle, přichází s oblaky
a spatří ho každé oko,
i ti, kdo jej probodli.

Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí.
Ano, amen.
8"Já jsem Alfa i Omega," praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.

Otázka: Na koho čekáte, že přijde? 

Věčný Ježíš Kristus

Zrození Vládce podle proroctví Starého Zákonu.

(Micheáš5:1)1"Ty však, Betléme efratský,
maličký mezi judskými knížaty,
právě z tebe mi má vzejít
ten, jenž bude Vládcem v Izraeli,
jehož původ je pradávný,
ode dnů věčnosti."

(Izajáš9:5) 5Vždyť se nám narodilo dítě,
byl nám dán syn;
na jeho ramenou spočine vláda
a bude nazýván:
Podivuhodný rádce, Mocný Bůh,
Otec věčnosti, Kníže pokoje.

(Izajáš43:10)10Vy jste mí svědkové, praví Hospodin,
a můj služebník, jehož jsem vyvolil,
abyste poznali a uvěřili mi
a porozuměli, že já jsem.
Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen
a ani po mně nebude.

Zrození věčného Ježíše Krista v Novém Zákonu.

(Matouš1:18) 18Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. 19Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. 20Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."
22To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: 23"Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi.
24Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. 25Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.

(Jan1:1)1Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo bylo Bůh.

(1.Janův1:1-4)1Co bylo od počátku,
co jsme slyšeli,
co jsme na vlastní oči viděli,
co jsme pozorovali,
čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali -
o Slovu života:
2Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. 3Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.
4Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá.

Otázky: Je psáno, že dítě, které se narodí bude nazýváno Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jinde je psáno také, že bude nazýván Synem Nejvyššího (Lukáš1:32), jak to chápete?

Je v Novém zákoně stvořen nový bůh?

Je Ježíš Kristus vaším věčným životem? Je pro Vás jedinou a hlavní autoritou pravdy? Je on Vaše cesta k Bohu? (Jan14:6)

Jaký věčný život Vám byl zjeven? (1.Janův1:2) , (Jan14:6)


Kámen staviteli zavržený

O Bohu je řečeno ve Starém Zákonu, že bude kamenem úrazu a skálou pádu

(Izajáš8:11-15) 11Toto mi řekl Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych se nevydával cestou tohoto lidu: 12"Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte a nelekejte se. 13Jen Hospodin zástupů ať je vám svatý - před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach. 14On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem. 15Mnozí se o něj zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou."

V Novém Zákonu je ke kamenu úrazu a skále pádu přirovnán Ježíš Kristus

(1.Petrova2:4-5) 4Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, 5sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.
6V Písmu přece stojí:
"Hle, pokládám na Sionu
úhelný kámen vyvolený a vzácný,
a kdokoli věří v něj,
se jistě nezklame."
7Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to
"Kámen staviteli zavržený,
jenž se stal kamenem úhelným,"

8a také
"Kámen úrazu a skála pohoršení."

(Lukáš2:34-35) 34Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno 35(a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí."

(Skutky4:10-12)10Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. 11To je ten
'kámen vámi staviteli zavržený,
jenž se stal kamenem úhelným.'

12V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!"

Otázky:

Je Ježíš Kristus vaším kamenem uhelným, na kterém stavíte svoji víru?

Je jméno Ježíše Krista jménem, ve kterém jste spasení?

Jak rozumíte shodě, že Bůh i Ježíš Kristus jsou nazváni kamenem úrazu a skálou pádu?

Ten kdo má být uctíván a ten kdo přijímá uctívání

Jen Bůh má být uctíván, což je zjevné ze Starého i Nového Zákonu - i vyvolení Boží andělé odmítají klanění se jim.

(Exodus34:14) 14Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.

(Izajáš 45:23)
23Při sobě samém přísahám,
ústy pronáším slova pravdivá,
jež nelze odvolat:
Přede mnou každý padne na kolena
a každý jazyk bude při mně přísahat.

(1.Letopisů16:28-30)28Vzdejte Hospodinu, lidské plémě,
vzdejte Hospodinu slávu i moc.
29Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu,
přineste dary, před něj přistupte,
Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse,
30před ním se rozechvěj, celá zem!

(Matouš4:10) 10"Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: 'Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" 11Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.

(Zjevení19:10) 10Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!" Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.

(Zjevení22:8-9) 8Já Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. 9On mi však řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu."

(Skutky10:25-26) 25Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a poklonil se. 26Petr ho ale zvedl se slovy: "Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk!"

Přesto Ježíš Kristus přijímá uctívání a má být uctíván:

(Matouš2:2)2"Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."

(Matouš2:11)11Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.

(Matouš14:29-33)29"Pojď!" řekl mu.
A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. 30Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. "Pane, zachraň mě!" vykřikl.
31Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval, malověrný?" řekl mu.
32Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. 33Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: "Ty jsi opravdu Boží Syn!"

(Matouš28:16-20) 16Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. 17A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali.
18Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

(Jan8:35-38)35Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?"
36"Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?"
37"Už jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví."
38"Věřím, Pane!" zvolal a padl před ním na kolena.

(Židům1:6) 6A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká:
"Klanějte se mu všichni Boží andělé!"

(Filipským2:9-11)9Proto jej Bůh povýšil nade všechno,
jméno nad každé jméno mu daroval,
10aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno
na nebi, na zemi i pod zemí
11a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal,
že Ježíš Kristus je Pán.

(Jan5:17-23)21Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, 22aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal.
23Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.

Zjevení Jana popisuje nádhernou vizi vzdání úcty a chvály a klanění se zabitému Beránku - Ježíši Kristu.

(Zjevení5:11-14) 11Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy 12a volali mocným hlasem:
"Hoden je ten zabitý Beránek
přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu,
slávu, chválu a čest!"
13Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat:
"Sedícímu na trůnu a Beránkovi
chvála a čest, sláva i vláda
na věky věků!"
14A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a klaněli se.

Otázka: Koho ctíte? Ctíte Syna stejně jako Otce?


Otec a Syn

Ježíš ukazuje svoji totožnost s Otcem:

(Jan14:6-11)6"Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 7Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!"
8"Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce."
9"Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: 'Ukaž nám Otce'? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.

(Koloským2:9) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství

Otázka: Můžete poznat plnost Božství Otce, někde jinde, než v osobě Ježíše Krista?

Jak by jste odpověděli Pánu Ježíši Kristu na otázku, kterou dal Filipovi?

Ten, kdo odpovídá na vaše modlitby

Ježíš říká, že on odpovídá na naše modlitby k Bohu.

(Jan14:12-14)12Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. 13O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. 14Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám."

Otázka: Odpovídá Pán Ježíš Kristus na vaše modlitby?


Založil zemi

Starý zákon vymezuje založení Země jedině Bohu.

(Žalm102:24-29)24Uprostřed cesty mi síly podlomil,
můj život náhle ukrátil.
25Řekl jsem: Bože můj, neber mě zprostřed života -
po všechna pokolení trvají léta tvá!
26Za pradávna jsi zemi založil,
dílem tvých rukou jsou nebesa.
27Ona pominou, ty budeš vždy,
všechna se jako šaty obnosí.
Odložíš je jak starý plášť
a budou pryč.
28Ty však jsi tentýž -
tvá léta neskončí.

29Děti tvých služebníků budou žít dál,
jejich símě před tebou bude rozkvétat!

Pisatel Židům v Novém Zákoně cituje tuto pasáž hned v první kapitole a vztahuje ji k Synu Ježíši Kristu.

(Židům1:8-10)8ale o Synu říká:
"Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky,
žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.

9Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš;
to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal
olejem radosti nad společníky tvé."
10A dále:
"Na počátku jsi, Pane, zemi založil,
dílem tvých rukou jsou nebesa.
11Ona pominou, ty budeš vždy,
všechna se jako šaty obnosí.
12Svineš je jako plášť
a jako roucho budou změněna,
ty však jsi tentýž -
tvá léta neskončí!"

Otázka: Můžeme na základě tohoto textu věřit, že založení Země se týká osoby Otce i Syna?

Proboden

Ve Starém Zákonu Bůh říká, že bude probodnutý.

(Zachariáš12:10) 9V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému. 10Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený.

(Izajáš53:5) 
5On však byl proboden naším proviněním,
našimi vinami trýzněn byl;
pro naše blaho snášel potrestání -
byli jsme uzdraveni jeho ranami! 


V Novém Zákoně je probodnutý Ježíš Kristus.

(Jan19:32-35) 32A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. 33Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. 34Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. 35Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že říká pravdu, abyste vy uvěřili.

(Jan20:27-28)27Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit."
28"Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš.

(Zjevení1:7)7Hle, přichází s oblaky
a spatří ho každé oko,
i ti, kdo jej probodli.
Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí.
Ano, amen.
8"Já jsem Alfa i Omega," praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.

Otázka: Jak rozumíte proroctví o probodnutí Boha (Zach12:10), které se naplnilo na Ježíši Kristu?


Vaše Spravedlnost

Ve Starém Zákonu je představen mesiáš, který bude nazýván Božím jménem a naší spravedlností

(Jeremiáš23:5-6)5Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo a spravedlnost. 6Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST.

(Žalm85:12)12Pravda ze země vyraší,
spravedlnost k nám z nebe zamíří!

V Novém Zákonu už vidíme mesiáše Ježíše Krista v němž je spravedlnost

(1Korintským1:30)30Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a vykoupením. 31A proto, jak je psáno:
"Kdo se chlubí,
ať se chlubí v Hospodinu."

(2.Korintským5:17-19)17Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! 18A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. 19Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám.

(Římanům3:21-26)21Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují - 22Boží spravedlnost, která skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří.
Není totiž rozdílu: 23všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. 24Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. 25Jeho Bůh určil za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, 26aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše.


(Filipským3:9)9V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře.

Otázky: Stal se Ježíš Kristus vaší moudrostí, spravedlností a posvěcením od Boha?

Lékař

Ve Starém Zákonu se Bůh představuje jako lékař

(Exodus15:26)26Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt - neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař."

V Novém Zákonu Ježíš dokazuje jeho Božství uzdravováním a sebe označuje za lékaře

(Marek5:34) 21Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera veliký zástup. 22Přišel k němu jeden z představených synagogy jménem Jairos, a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám. 23Snažně ho prosil: "Moje dcerka umírá! Pojď, vlož na ni ruce, ať je uzdravená a může žít." 24A tak šel s ním.
Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. 25Byla tam jedna žena, která už dvanáct let krvácela. 26Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. 27Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. 28Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." 29Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena.
30Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se: "Kdo se dotkl mého roucha?"
31Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se mě dotkl?"
32On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. 33Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. 34Ježíš jí odpověděl: "Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení."

(Matouš9:12)12Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 13Jděte a přemýšlejte, co znamená: 'Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."

Otázky: Proč řekl, Ježíš té ženě dcero, jako její Otec?První a Poslední (Alfa a Omega)

Bůh říká, že je první a poslední

(Izajáš44:6)6Toto praví Hospodin,
král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů:
Já jsem první a já jsem poslední,
kromě mě není žádný Bůh.

(Izajáš48:12) 12Slyš mě, Jákobe,
ty, Izraeli, můj povolaný:
Já jsem - já jsem ten první
a jsem i poslední.

(Zjevení1:8) 8"Já jsem Alfa i Omega," praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.

První a poslední říká také že byl mrtev a ožil:

(Zjevení1:17-18)17Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: "Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, 18ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.

(Zjevení2:8) 8"Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil:

Otázky: Můžou být dvě Alfy a Omegy?

Bůh zjevený v těle

Některé překlady mají verše, které přímo vyjadřují, že Bůh přišel a byl zjeven v těle.

(1.Janův 4:2-3 BCZ) Zkušebním kamenem ať vám je, zda vyznávají, že Ježíš Kristus Bůh se stal člověkem. Kdo tuto skutečnost odmítá, nemluví v Božím jménu. Je na straně Kristova nepřítele, který už ve světě působí

(1Tim3:16 KP) A v pravdě veliké je tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu.

(Římanům9:5 B21) jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.

(Jan1:18 CSP) 18Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.

(1J5:20 CSP) 20Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého, a jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

Ten, který vydává svědectví o těchto věcech

(Zjevení 22:20-21)20Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy."
Amen, přijď, Pane Ježíši!
21Milost Pána Ježíše se všemi.