Srovnání evangelia v Bibli a knize Mormonově

12.12.2020

Úvod do knihy Mormonovy říká, že jde o svazek svatého písma, který je srovnatelný s Biblí a obsahuje plnost věčného evangelia. Zakladatel Mormonské církve, Joseph Smith řekl o knize Mormonově, že je to nejsprávnější ze všech knih na zemi. Jak si na tom ovšem stojí skutečně kniha Mormonova vedle Bible, to se nelze věrohodně dozvědět jinak, než jejich prozkoumáním, srovnáním a zhodnocením obsahu těchto dvou knih. 

Spasení milostí

Kniha Mormonova učí o spasení, které musí souviset s lidskými skutky a je až teprve výsledkem našeho života na Zemi. Oproti tomu Bible učí, že spasení je něco, co jsme již obdrželi díky víře v Ježíše Krista.

Kniha Mormonova: (2.Nefi25:23) Neboť se snažíme pilně psáti, abychom přesvědčili děti své a také bratří své, aby věřili v Krista a aby byli smířeni s Bohem; neboť víme, že milostí jsme spaseni po všem, co my můžeme učiniti.

Bible: (Efezským2:8-9) Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar; 9není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.

(Římanům11:6) Je to díky milosti, ne díky skutkům - jinak by milost už nebyla milost.

(Římanům4:4-5) Ten, kdo koná skutky, nedostává odplatu z milosti, ale z povinnosti. 5Kdo ale místo skutků věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se za spravedlnost počítá jeho víra.

Otázka: Pokud kniha Mormonova nemluví o spasení zdarma, o spasení bez skutků, o spasení milostí skrze víru, zatímco Bible ano, jak by mohla být podle J. Smithe pravda, že je v ní plnost věčného evangelia? 

Evidentně v knize Mormonově něco chybí.


Odpuštění hříchů a pokání

Kniha Mormonova volá jménem Ježíše Krista k pokání ty, kteří byli spravedlivější než jiní. Tento kocept Bible nezná. Oproti tomu v Bibli, Bůh ospravedlňuje a odpouští i těm "více nespravedlivým" (např. apoštol Pavel). 

Kniha Mormonova: (3. Nefi9:13) Ó vy všichni, kteří jste ušetřeni, protože jste byli spravedlivější než oni, nevrátíte se nyní ke mně a nebudete činiti pokání z hříchů svých a neobrátíte se, abych vás mohl uzdravit?  

Bible: (1.Timoteus1:15-16) Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší, 16ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.

(Další pasáž: Lk 18:11-14 Modlitba "spravedlivého" farizeje a modlitba hříšného celníka.)


Kniha Mormonova vyzývá mnohokrát k pokání pro dosažení odpuštění hříchů, ale oproti Bibli nikdy neujišťuje věřící, že jim již byli odpuštěny hříchy pro Kristovu krev. 

(1.Janova2:12) Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. 

(Římanům5:8-9) Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. 9Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem!

(Koloským2:13-14) Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny 14a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! 

Otázka: Jak by mohla kniha Mormonova obsahovat plnost věčného evanglia, když opomíjí ujišťovat věřící, že jim jsou věčně odpuštěny hříchy díky Kristově oběti? 


Mormoni učí, že králi Davidovi nebyl odpušten hřích a ztratil své spasení 2 Samuel 1-12: The Fall of King David (churchofjesuschrist.org) Oproti tomu Bible učí, že Davidovi byl jeho hřích odpuštěn a byl ospravedlněn, když učinil pokání.

(Doktríny a smlouvy 132:39) Davidovy manželky a konkubíny mu byly dány ode mne rukou Nathana, služebníka mého a dalších proroků, kteří měli klíče této moci; a v žádné z těchto věcí nehřešil proti mně, jen v případě Uriáše a jeho ženy; a tudíž padl z oslavení svého a obdržel svůj podíl; a on je nezdědí ze světa, neboť jsem je dal jinému, praví Pán.

Starší Joseph Fielding Smith k Davidovu hříchu řekl: "David spáchal strašlivý zločin a celý život potom hledal odpuštění. Některé Žalmy vykreslují úzkost jeho duše, ale David stále platí za svůj hřích. Nedostalo se mu vzkříšení v době vzkříšení Ježíše Krista.

Joseph Smith řekl: "David hledal pokání z Boží ruky opatrně se slzami za vraždu Uriáše, ale mohl ho dostat jedině peklem: dostal slib, že jeho duše nezůstane v pekle. Znovu se ptáme: Kdo si přeje strávit období v pekle s ďáblem, než bude očištěn od hříchu?" (Odpovědi na otázky evangelia, 1:74.)

V Žalmu 51 je Davidovo pokání, kde David vroucně prosí o důkladné obmytí od hříchu (v.4), uznává všechny své zločiny (v.5) uznává Boží spravedlnost (v.6) a vyznává, že sám je hříšný už od svého početí (v.7). Potom, v Bibli je jasně řečeno, že Bůh od Davida jeho vinu odňal! A to je vidět i v modlitbě Davida.

Bible: (2. Samuelova 12:13) "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to David."Ano," odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. 14Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený syn." 15A po těch slovech se Nátan vrátil domů. 

král David: (Žalm32:3-5) 3Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. 4Tvá ruka tížila mě ve dne v noci, z mé mízy stal se letní suchopár. séla 5Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla "

Mormoni učí, že musí učinit pokání ze všech hříchů, aby jim bylo dokonale odpuštěno. Podle Bible Davidovi odpuštěno bylo, a tak jeho modlitba v Žalmu 51, může být příkladem i pro mormony, když budou potřebovat učinit pokání ze svých hříchů. Otázkou je zda-li to můžou, protože David věřil, že je hříšný už od svého početí (Žalm51:7), zatímco kniha Mormova učí, že děti jsou od narození bez hříchu. (Moroni8:8)

Otázky: Můžou mormoni učinit dokonalé pokání ze všech svých hříchů, když nevěří že jsou hříšní už od svého početí?

Je Joseph Smith pravdomluvný, když říká o Davidovi, že mu nebylo odpuštěno, zatímco Bible jasně říká, že bylo? 


Kněžství

Mormoni učí, že Áronovo i Melchisedechovo kněžství pokračuje na věky. Oproti tomu Bible učí, že Áronovo kněžství bylo nahrazeno knežstvím podle řádu Melchisedechova a bylo dáno Ježíší Kristu.

(Nauky a smluovy 84:18) A Pán potvrdil kněžství také na Aronovi a jeho semeni, po všechna jejich pokolení, jehož kněžství také pokračuje a zůstává na věky s kněžstvím, které je podle nejsvatějšího řádu Božího.

(Židům7:11-12) Kdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, a nebyl jmenován podle Áronova řádu? 12Se změnou kněžství ovšem nutně nastává i změna Zákona

Dle Bible jsou pak všichni Kristovi, Jeho královské kněžstvo

(1.Petr 2:9) Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 10Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. 

Otázka: Jak by mohla být pravda, že Áronovo kněžství pokračuje navěky, když Bible říká, že bylo kněžství změněno? 


Předurčení, vyvolení a rozhodnutí člověka

Kniha Mormonova nikdy neříká věřícím, že byli k víře povoláni a předurčeni podle Božího rozhodnutí. Oproti tomu Bible říká věřícím o předurčení a vyvolení především ve všech listech církvím, ale mluví o tom i Pán Ježíš v evngeliích, i proroci ve Starém Zákonu. Zatímco kniha Mormonova vyvyšuje rozhodnutí člověka pro spasení, Bible zdůrazňuje Boží rozhodnutí v otázce spasení jednotlivých hříšníků.

Kniha Mormonova: (2.Nefi2:28-30) A nyní, synové moji, chtěl bych, abyste hleděli k tomuto velikému Prostředníkovi a poslouchali veliká přikázání jeho; a byli věrni slovům jeho a zvolili si věčný život podle vůle Svatého Ducha jeho; A nezvolili si věčnou smrt podle vůle těla a zla, jež je v něm, jež dává duchu ďáblovu moc uváděti do zajetí, svésti vás do pekla, aby mohl vládnouti nad vámi ve svém vlastním královtsví. Promluvil jsem těchto několik slov k vám všem, synové moji, v posledních dnech zkoušky své; a já podle slov prorokových, jsem si zvolil dobrou stranu. A nemám žádného jiného cíle kromě věčného blaha duší vašich. Amen.


Co říká o vyvolení, předurčení a Božích rozhodnutích Nový Zákon:

(Jan6:65-66) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."66Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít.

(Jan15:19) Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí.  

(Římanům8:29-30) Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. 30A které předurčil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. 

(Skutky13:48-49) 48Když to pohané uslyšeli, začali se radovat a oslavovat Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili. 49Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji. 

(Římanům9:11-16) Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení 12(nešlo totiž o skutky, ale o Toho, který povolává), bylo jí řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." 13Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl."14Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě! 15Už Mojžíšovi přece řekl:"Smiluji se, nad kým se smiluji,a slituji se, nad kým se slituji." Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. 

(1. Korintským1:27-29) Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. 28Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, 29aby se před Bohem nikdo nechlubil. 

(1. Tesalonickým1:4) Víme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. 

(2. Tesalonickým2:13) Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni. 


Co říká o vyvolení Starý Zákon: 

(Žalm105:6) Vy, símě Abrahama, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba. 

(Žalm33:12) Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své dědictví! 

(Izajáš65:9) 9Z Jákobových beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo mé hory obsadí; moji vyvolení je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. 

(Izajáš48:10) Hle - přetavil jsem tě, ač nejsi stříbrný,
vyvolil jsem tě v peci soužení.

A mohlo by se pokračovat dál a dál...


Otázka: Pokud Mormoni říkají, že Bible je Boží slovo, proč z  Bible neakceptují také verše, které říkají věřícím, že byli ke spáse vyvoleni a předurčeni podle Božího rozhodnutí?


Souhrn všech otázek

  1. Pokud kniha Mormonova nemluví o spasení zdarma, o spasení bez skutků, o spasení milostí skrze víru, zatímco Bible ano, jak by mohla být podle J. Smithe pravda, že je v ní plnost věčného evangelia? 
  2. Jak by mohla kniha Mormonova obsahovat plnost věčného evanglia, když opomíjí ujišťovat věřící, že jim jsou věčně odpuštěny hříchy díky Kristově oběti?
  3.  Můžou mormoni učinit dokonalé pokání ze všech svých hříchů, když nevěří že jsou hříšní už od svého početí?
  4. Je Joseph Smith pravdomluvný, když říká o Davidovi, že mu nebylo odpuštěno, zatímco Bible jasně říká, že bylo? 
  5. Jak by mohla být pravda, že Áronovo kněžství pokračuje navěky, když Bible říká, že bylo kněžství změněno?  
  6. Pokud Mormoni říkají, že Bible je Boží slovo, proč z Bible neakceptují také verše, které říkají věřícím, že byli ke spáse vyvoleni a předurčeni podle Božího rozhodnutí? 

Nyní jsme tedy u konce, vyzkoušeli jsme učení Mormonské církve a ty kteří si říkají apoštolové. Na závěr se hodí už jen jeden verš.

(Zjevení2:2) Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.