Evangelium Ježíše Krista (jen verše)

13.03.2020

Co je evangelium?

(Galatským1:11) Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, nepochází od člověka.

(Římanům1:16) Nestydím se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.

(1Petrova1:24-25) Vždyť:
"Každý člověk je jako tráva,
všechna jeho sláva jako polní květ.
Usychá tráva, kvítí uvadá, 25slovo Hospodinovo však věky přetrvá."
A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno. 

(2.Timoteus2:8) Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to je mé evangelium.

(1.Korintským15:1-4) 1Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte 2a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, 4byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.

O čem je evangelium?

(Římanům1:3-4) Toto evangelium je o jeho Synu - který tělem pocházel z Davidova semene, 4Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu.

(Efezským1:13) V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.

(1.Tesalonickým2:15-16) Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, 16když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv už na ně dopadá. 

(1.Petrova10-12) Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás. 11Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. 12Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé!

(Skutky8:12) 12Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. 

(Skutky28:23-24) 23V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal jim a svědčil o Božím království a od rána až do večera je z Mojžíšova zákona a Proroků přesvědčoval o Ježíši. 24Někteří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní nevěřili.

(Matouš28:14) Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec."