Jak Pán Ježíš naplnil Hod Beránka?

15.05.2021


V následujícím článku se vychází z 12. kapitoly knihy Exodus, kde je svátek Pesach s jeho instrukcemi ustanoven.  Jelikož v dalších řádcích nebudou plně citovány všechny náležitosti, bude pro lepší vhled do souvislostí vhodné si právě tam, otevřít svou Bibli, a prověřovat jestli je text konzistentní s Božím slovem a tam kde je odkazováno. 

Prorocký význam 14. dne prvního měsíce.

Desátého dne prvního měsíce k sobě musela vzít každá Izraelská rodina beránka a mít ho u sebe až do 14. dne (Ex12:3,6). Čtrnáctého dne, také začíná slavnost nekvašených chlebů (Ex12:18). S čímž se shodují evangelia, která říkají že beránek měl být zabit, prvního dne svátku nekvašených chlebů (Mk14:12). V evangeliích pak také můžeme číst, že právě tohoto dne, Pán Ježíš jedl večer se svými učedníky beránka, přičemž ukázal na sebe, že on je tím kdo bude trpět a bude obětován(Mt26:17-27, Mk14:12-24, Lk22:14-15). Pro čtenáře z nežidovské kultury se může zdát, že podle evangelií, Pán Ježíš zemřel na kříži následující den po svátku Pesach. Ale není tomu tak. Podle židovské tradice začíná den za soumraku, neboli večer. Proto také židovský šabat začíná v pátek večer a končí v sobotu večer. Není to však pouze věc tradice. Vzpomeňme si jak Bůh tvořil svět v první kapitole Genesis a podívejme se, co tam Bůh řekl: (Gen1:5)"Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první." Dále pak, byl večer a bylo ráno, den druhý. Byl večer a bylo ráno, den třetí, stejně tak až do šestého dne. Sedmého dne Bůh odpočinul od svého díla a již se nedočteme že tam byl večer a bylo ráno. Odtud pak pochází židovské chápání dne, který začíná večerem. Pán Ježíš tedy podle Písem zemřel přesně na svátek Pesach.

Beránek bez vady

Beránek musel být bez vady, roční samec (Ex12:5). Také Pán Ježíš byl jako beránek bez vady, byl naprosto bez hříchu, přestože byl jako my (Žid4:15). Když Petr chtěl v jeho dopise ukázat, že Pán Ježíš byl bez hříchu, tak citoval z 53. kapitoly Izajáše, (1.Petr2:22, Iz53:9). Jan křtitel ukázal na Pána Ježíše Krista jako na Beránka, který snímá hříchy světa (Jan1:29). Také apoštol Pavel napsal: (1.Korintským5:7) Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován!


Beránek zabitý před celým shromážděním

Beránci pro Hod beránka měli být zabíjeni před celým shromážděním (Ex12:6). V evangeliích můžeme číst, jak toto přikázání Pán Ježíš naplnil. Pán Ježíš byl toho dne a té noci zadržen a následně přiveden před veleradu, kde byli vrchní kněží i znalci Písma, načež Lukáš zaznamenal, že celé jejich shromáždění odvedlo Pána Ježíše před Piláta (Lk23:1). Tam byl burcující dav židů, který křičel, aby byl ukřižován(Mt27:22-26). Veliké množství židů vidělo Pána Ježíše vedeného k odsouzení s jeho křížem(Jan19:20). A pak i u jeho kříže bylo množství lidí, zahrnujíce ty, které Pán Ježíš miloval (Jan19:25, Mt27:55). Pán Ježíš tak byl před zraky celé Izraelské pospolitosti odsouzen a zabit.


Krev beránka

Krví beránka museli Izraelité potřít veřeje a nadpraží svých domů (Ex12:7). Pán řekl: (Ex12:13)Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tak jako byli Izraelité ušetřeni před zhoubnou ránou, díky krvi beránka, tak jsme ušetřeni věčného soudu, díky krvi Božího Beránka. Pán Ježíš prolil svou krev za jeho dům. V listu židům čteme, že Kristovým domem jsme my, kdo mu věříme (Žid3:16). A taktéž, že do jeho odpočinutí vcházíme jen my kdo jsme uvěřili (Žid4:3). Pán Ježíš řekl:(Jan5:23)Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.


Věčné ustanovení

Svátek Hodu Beránka byl Bohem ustanoven jako věčné ustanovení pro všechna pokolení (Ex12:14). Napříč Starým Zákonem můžeme číst jak Izraelský národ, v těchto přikázáních selhal. Hned ve 32. kapitole knihy Exodus, čteme jak si na Hospodinovu slavnost Izraelci odlili zlaté tele a tomu se klaněli a vzdávali úctu za to že je vyvedlo z Egypta a Bůh se samozřejmě velmi hněval. Zatímco tedy Izraelci neplnili a nenaplnili toto věčné ustanovení, Pán Ježíš toto věčné ustanovení pro všechna pokolení naplnil a to tak, že dal v oběť sám sebe skrze věčného Ducha. Písmo nám také zjevuje věčný charakter Pána Ježíše, a tak můžeme klidně říct, že byl obětován věčný Bůh pro spasení lidí ze všech pokolení, jak čteme ve Zjevení7:9-10: A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti 10a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!". Spasení lidí ze všech pokolení náleží Bohu a Beránkovi, a tak Pán Ježíš naplnil věčná ustanovení.


Beránka nesmí jíst neobřezanec

Beránka mezi Izraelským lidem nesměl jíst žádný neobřezanec (Ex12:48). Ta tělesná obřízka jen stínem symbolicky představovala tu obřízku kterou udělá Duch Svatý v nitru člověka. Nový zákon nám vysvětluje, že pravá obřízka není ta tělesná, ale ta která je udělaná Duchem (Řím2:29). Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo(Filipským3:3). A tak ani dnes nemá účast na Kristově těle, nikdo jehož srdce není obřezáno Duchem Svatým. Pán Ježíš řekl Nikodémovi, že kdo se nenarodil z Ducha Svátého, nemůže spatřit Boží království (Jan3:3).


Ani kost nebude zlomena

Izraelcům bylo přikázáno, že beránkovi nesmí být zlomena jediná kost (Ex12:46). Evangelista Jan zaznamenal, že ani Pánu Ježíši nebyla zlomena žádná kost, ale byl probodnut kopím. (Jan19:36-37)Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." 37A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli."


Památeční svátek

Slavnost Pesach byla ustanovena jako památeční slavnost pro Izraelce, na připomínku toho, že byli ušetřeni před Božím soudem, Bůh udeřil na Egypt, ale Izraelské rodiny, které měli na svých domech krev beránka, zachránil(Ex12:26). Křesťané jsou ušetřeni Božího hněvu, díky krvi Pána Ježíše. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem(Římanům5:9). 1.Tesalonickým1:10 říká, že Pán Ježíš je naším vysvoboditelem od nadcházejícího hněvu. Nejsme však zachránění před tělesnou smrtí, ale před smrtí, které kniha Zjevení říká, že je druhá smrt: (Zj20:6)Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. Druhá smrt je uvržení do ohnivého jezera (Zj20:14) Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá smrt. Biblicky můžeme slavit Hod Beránka "s velkým B" pouze vírou v Pána Ježíše s očekáváním jeho příchodu. A to můžeme dělat jenom tak, že podle přikázání Pána, budeme na jeho památku společně lámat chléb a pít víno, které představují Jeho tělo a krev, které za nás dal: (Matouš26:26-28) Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte; toto je mé tělo." 27Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni; 28toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. A apoštol Pavel říká, že když toto děláme, tak tím zvěstujeme smrt Páně, dokud Pán nepřijde (1.Kor.14:26).

T.Ondris