Jak Pán Ježíš naplnil svátek prvotin

17.04.2022

Leviticus 23 

Pro Hod beránka a nekvašené chleby byl výchozím textem především Exodus 12, kde byly tyto slavnosti ustanoveny. Pro svátek prvotin je třeba se přesunout do kapitoly Leviticus 23. V této kapitole je v podstatě takový seznam svátků, které byly přikázány Izraelitům. Svátek prvotin je tam s jeho přikázáními uveden od devátého verše. 

Svátky Hospodinovy

V prvních verších kapitoly Leviticus 23 je zdůrazněno, že jde o Hospodinovy svátky. Možná je to důležité zdůraznit z toho důvodu na začátku, že když je řeč o biblických svátcích nebavíme se o lidských svátcích. Bible neříká, že jsou to židovské svátky, ani neříká, že jsou to starozákonní svátky, ale říká, že jsou to svátky Hospodinovy. A proč je to důležité vědět, že jsou to svátky Hospodinovy a ne jenom  židovské svátky? Prostě z toho důvodu, že je ustanovil Bůh, a mají nám něco říct o Bohu a o evangeliu.

Bible nám dává celkem sedum svátků Hospodinových. Jejich seznam je tedy v knize Leviticus 23.  A nyní se z tohoto výčtu svátků zaměříme primárně na jeden, a to je svátek prvotin. 

Proč se tím zabývat a co je cílem

Připoměňme si slova Pána Ježíše z páté kapitoly Matoušova evangelia. Tam jsou ty důvody, proč se tím zabývat.  Co tam Pán Ježíš říká:

(Mt5,17)"Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 

Tady Pán Ježíš říká, že nepřišel zrušit Zákon a proroky. Pán Ježíš mluví o Starém zákonu, který se dělí na Zákon a proroky. A říká, že ho nepřišel zrušit ale naplnit. A to je první důvod proč se zabývat Božími přikázáními ve Starém zákoně.

(Mt5,18) Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.

Tak tady je vidět ještě větší důraz na to, že nepomine ani písmenko ze Zákona dokud se z něj všechno nenaplní. Dalším důvodem je tedy zkoumat, to co Bůh už skrze Pána Ježíše naplnil a co se ještě naplní. Protože ne všechno se už ze Starého zákonu naplnilo. Dokonce je zde minimálně jeden jasný ukazatel v novém zákoně, že ne všechno ze starého zákonu je naplněno. Ten verš je 1Kor.15,54-55:

(1.Kor.15,54-55) A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!" 55"Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?" 

Ta citace je z knihy proroka Ozeáše:

(Ozeáš13,14) 14Vyplatím je z moci záhrobí,
vykoupím je ze smrti.
Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby?
Kde je tvá zhouba, záhrobí?

Nebo další verš, prorok Izajáš 25,8

8samu smrt navždy odstraní!
Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří,
na vší zemi zbaví svůj lid potupy.
Tak promluvil Hospodin. 

Vidíme tedy, že ne vše ze Starého zákona už Pán Ježíš naplnil, ale pořád tam jsou věci a události, které čekají na své naplnění. A to je důvod proč si nemůžeme myslet, že Starý zákon pominul, nebo neplatí, ale měli bychom umět rozlišit to co je naplněné a to co ne, a to někdy není úplně jednoduchý úkol. 

Dále tam čteme, že:

(Mt5,19) Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Na základě tohoto verše, se vás někteří mohou snažit zmást a říkat vám, že abyste byly v Božím království velcí, musíte učit a plnit také starozákonní přikázání. Takže například přikázání k obětem, ke svátkům, ke stavbě chrámu, ke kněžské službě, apod. musíte učit a plnit abyste byly velcí v Božím království. Je to tak? Je to nesmysl. Ale proč? Jak odpovíme těm ktěří v tomto bloudí? To je další důvod proč se zabývat tím, jak Pán Ježíš nezrušil ale naplnil Zákon a proroky. V dalším verši je rovnou odpověď.

(Mt5,20)Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.  

 Takže tady Pán Ježíš odpovídá, že spravedlnost ze Zákona nestačí ani na to abyste vešli do Božího království, natož na to abyste v něm byly velicí. Pán Ježíš říká, že vaše spravedlnost musí být ještě o mnoho větší. Ale kde ji vzít?

No, Pán Ježíš přece přišel naplnit zákon a proroky.  Tedy pokud máš Krista, a věříš v jeho skutky, a ne ty svoje, pak máš větší spravedlnost než znalci Písma a zákoníci. Tomuhle nový zákon říká jasně, spravedlnost z víry a ne ze zákona.

Takže dalším důvodem proč se zabývat tím, jak Pán Ježíš naplnil zákon, je abychom poznávali spravedlnost, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. 

V neposlední řadě je to i evangelizace, proč se zabývat tím, jak Pán Ježíš naplnil Zákon a proroky. Například je velmi užitečné při evangelizaci s židy nebo muslimy otevřít Starý zákon a ukázat jim, jak ukazuje na Krista.

Teď se pojďme podívat na to, jak Pán Ježíš naplnil svátek prvotin. 

Svátek prvotin

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. (Leviticus23,9-14 B21)

Prvního dne po sobotě

Tak v tomto textu by nás mělo zarazit několik věcí, ale zastavme se u prvního dne po sobotě.  Co se stalo prvního dne po sobotě podle evangelií? No přece Pán Ježíš byl vzkříšen.  

Podle jednoho historika z prvního století, chodili židé do chrámu s prvotiny své úrody prvního dne po sobotě  16. Nisanu. Ale přesto existuji také debaty o tom, jestli to bylo po sabbatu, který byl podle Písem ustanoven na 15. nisanu, jakožto první den svátku nekvašených chlebů, nezávisle na tom který den v týdnu to byl, anebo to bylo po týdenním sabbatu, který byl vždy posledním dnem v týdnu.  Jsem toho názoru, že  1. den svátku nekvašených chlebů, jakožto sváteční sabbat, byl v ten samí den jako každo-týdenní sabbat. Protože to by bylo v souladu i s tím co je napsáno v evangeliu podle Jana, kde je napsáno, že čas kdy Pán Ježíš skonal na kříži bylo v den kdy: 

(Jan19,31) Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích až do soboty, a tak požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. 

Z tohoto, ale i z jiných veršů vyplývá, že Pán Ježíš byl uložen do hrobu před sobotou. A po sobotě, už byl hrob prázdný. 

(Jan20,1 EP) První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.

Mimoto, co je to hlavní příkázání na sobotu? Přece nedělat žádnou práci. Podívejme do Jan19:30

Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha. 

Pán Ježíš před sobotou řekl, dokonáno jest-dokonal své dílo. Pak celou sobotu nědelal žádnou práci, protože odpočíval v hrobě. Ale po sobotě vstal z mrtvých.


Prvotina úrody byla pozvednuta

Při svátku prvotin byla pozvedána prvotina úrody. V 1.Kor.15,20 je psáno, že Pán Ježíš vstal jako první ze všech zesnulých.  Studijní překlad, je trochu doslovnější a říká, že Kristus vstal jako prvotina. 

'Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. ' (1.Kor.15,20ČSP)

Při svátku prvotin kněz v chrámu pozvedal jeden svazek obilí, z prvotin úrody. To ukazuje na Krista, který byl pozvednut ze smrti jako prvotina Boží úrody. 

Text v Leviticu 23, říká že snop byl pozvednut, abyste došli zalíbení. A Římanům5,25 říká:

On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. 

Dále potom, také o křeťanech můžeme v novém Zákoně číst, že jsou prvotinou Božího stvoření.

(Jakub1:18) 18Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.

Nicméně pokud bychom četli Leviticus 23 dále, tak tam máme po svátku prvotin další svátek, kterému se říká svátek týdnů a tam se měli donášet další prvotiny k pozvednutí, a tento svátek se měl slavit 7 týdnů po pozvedání prvního snopu obilí. Jinak se tomu svátku říká také Letnice. Tedy z knihy aspoštolských skutků, se dozvídáme o vylití Ducha o Letnicích, což bylo tedy 7 týdnů, 50 dní, od Kristova vzkříšení. 

A pak v listu Římanům píše Pavel:

(Římanům8:22-23) Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá v porodních bolestech. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla.  

Z toho plyne, že pozvednuté prvotiny ve svátku prvotin ukazují na vzkříšeného Krista. Ale prvotiny ve svátku týdnů ukazují na prvotiny Božího Ducha v křesťanech.

Rekapitulace svátků

14. dne měsíce nisanu byl svátek Hodu beránka, ten den byl Ježíš obětován na kříži.

15. dne měsíce nisanu byl 1. den svátku nekvašených chlebů. Velmi významná sobota. Ten den byl Ježíš v hrobě a nedělal žádnou práci. Svátek nekvašených má sedm dní a pro nás je to symbolická doba posvěcování od ukřižování Krista až do jeho příchodu.

16. dne měsíce nisanu byl svátek prvotin - ten den Ježíš vstal z mrtvých.

Za 50 dní, bude svátek týdnů, a na podzim budou další tři Hospodinovy svátky. Svátek troubení, Den smíření a svátek stánků.