Jak Pán Ježíš naplnil svátek týdnů?

25.06.2022

Slavnost týdnů známe v Bibli také jako den Letnic. Ve starém zákonu lze najít tento svátek pod názvem svátek týdnů, to je z hebrejského "Shavuot". Letnice je zase z řeckého pentecostē, což znamená padesátnice nebo padesátý den, ale později se to začalo překládat jako Letnice. Název vyplývá z toho, že pro tuto biblickou slavnost se měl odpočítat padesátý den, to je sedm týdnů, od pozvedání prvního snopu z úrody.

Ve svátku prvotin bylo ukázáno, že pozvednutý snop jakožto prvotina úrody ukazuje na vzkříšení Krista. Dále zákon v Leviticus 23 přikazuje ke svátku týdnů následující:

Leviticus 23,15-21 Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. 16Do dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. 17Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky pečené s kvasem. 18S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými oběťmi a úlitbami budou ohnivou obětí příjemně vonící Hospodinu. 19Obětujte rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. 20Kněz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté Hospodinu, připadne to knězi. 21V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich příbytcích.


Po padesáti dnech po svátku prvotin, tedy potom co se měl přinést první snop obilí ze sklizně Izraelců do chrámu ke knězi, aby jím zamával před Hospodinem se měli přinést další  oběti pozvedání, totiž chleby pečené s kvasem.  

Před padesáti dny bylo cokoliv kvašeného zakázáno. Svátek prvotin byl během sedmitýdenní slavnosti nekvašených chlebů. Během té doby nikdo nesměl mít doma nic kvašeného, jinak by musel být vyobcován z Izraelské obce. /Ex12,15-19/ Najednou však po padesáti dnech se měli přinášet do chrámu chleby pečené s kvasem. 

Kvas v novém zákonu symbolizuje hřích. Apoštol Pavel píše:

 • Vaše chlubení není namístě. Copak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 7Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! /1.Kor5,6-7/

Lze se tak domnívat, že chleby pečené s kvasem jsou zde předobrazem hříšných lidí, kteří byly upečení z obilné úrody jejíž první snop představuje vzkříšeného, zcela nekvašeného, tj. bez hříchu, Ježíše Krista. 

Což se shoduje také s tím co lze číst v Novém zákonu. Apoštol Pavel píše v liste Římanům, že máme přinášet sami sebe jako oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. 

 • 1Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. /Řím.12,1/

Tedy jako byly přinášeny chleby pečené s kvasem do chrámu, tak  my křesťané ačkoliv ve svých tělech ještě podléháme hříchu, tak i přesto smíme přistupovat díky Pánu Ježíši Kristu, k Bohu do té pravé svatyně. 

 • 19Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně 20tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest své tělo. 21Máme také velikého kněze nad Božím domem, 22a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. /Žid10,19-22/

Darování Ducha vs darování Zákonu

V novém zákonu pak čteme o svátku týdnů v knize Skutků. Zde se právě mluví o dni Letnic. Tehdy se stalo, že lidé přijali Ducha svatého podle Božích zaslíbení. Tradiční židé považují  ten samí svátek za den, kdy mají oslavovat přijetí Tóry na hoře Sinaj. O přijetí zákona na hoře Sinaj lze číst od 19. kapitoly knihy Exodus. Je možné si také všimnout, že některé události, které se stali na hoře Sinaj byly podobné těm,  které se staly na Letnice. Pojďme se nejdříve podívat co se stalo o Letnicích: 

 • Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. 2Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. /Skutky 2:1-3/

V 19. kapitole Exodus je popsáno, jaké to bylo, když Bůh sestoupil na horu Sinaj. Mezi těmito událostmi jsou určité podobnosti:

 •  Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. 18Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z ní dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala. 19Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem.20Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupil. 21Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, ať se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. /Ex 19,17-18/

V knize Exodus, se Izraelci nemohli přiblížit k té hoře, kam Hospodin sestoupil v ohni, oproti tomu v knize Skutků, když Duch svatý sestoupil, na lidech se ukázaly jakoby ohnivé jazyky. Lidé se nemohli k Bohu dostat, ale potom co byl Pán Ježíš ukřižován a vzkříšen, přišel Bůh jako ten Duch svatý k lidem.  

Během těch událostí, které se stali na Letnice v knize Skutků pak Petr vysvětloval lidem okolo, co se to stalo: 

 •  Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. 34David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká:' Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,35než ti tvé nepřátele k nohám položím.'36Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!"37Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?"38"Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, 39neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko - kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh." 40Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" 41Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. /Skutky2,32-41/

Další podobnost těchto událostí, je v tom, že na Letnice se připojilo okolo tři tisíce lidí. Ve stínu Starého zákona, když Mojžíš sestoupil z hory Sinaj, kde mu Bůh říkal zákony, které má předat, čteme že lid mezi tím zdivočel, udělal si zlaté tele a dále můžeme číst, že toho dne tam padlo okolo tři tisíce mužů, kteří se nepřihlásili k tomu, že patří Hospodinu.

 •  Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. /Ex 32,28/

Teď je vskutku i vidět, proč třeba apoštol Pavel napsal, že litera zabíjí, ale Duch oživuje, připomeňme si tedy to vysvětlení apoštola Pavla:

 •  Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských srdcí.4A takovouto důvěru máme skrze Krista k Bohu: 5Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z Boha, 6který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje. /2.Korintským 3,3-6/

Další podobnosti lze vidět v tom, že Mojžíš musel vystoupat na horu Sinaj k Bohu, aby následně po několika dnech, konkrétně je psáno, že tam byl čtyřicet dní a čtyřicet nocí , přinesl lidu Zákon.

 • Mojžíš vešel doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí. /Ex24,18/

Pán Ježíš, zase musel vystoupat k Bohu Otci, aby mohl poslat zaslíbeného Ducha. Před tím, než se tak stalo, tak v první kapitole skutků čteme od třetího verše, že se učedníkům ukazoval po čtyřicet dní:

 • Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království. 4Když se s nimi sešel, přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. 5Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým." /Skutky 1,3-5/

V devátém verši pak čteme o tom, jak Pán Ježíš vystoupal k Otci v oblaku,

 • Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. /Skutky1,9/

Podobně při darování Zákona byl Mojžíš, v přítomnosti Hospodina, zahalen v oblaku. 

 • Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, já k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu. /Ex19,9/


Zaslíbení poslání Ducha

Nyní se pojďme podívat na některé ze zaslíbení o vylití Ducha. 

Starozákonní zaslíbení, kde Hospodin říká skrze proroka, že nám dá svého Ducha:

 • Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. 27Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. 28Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem. 29Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a rozmnožím je. Nedopustím už na vás hlad. 30Rozmnožím ovoce na stromech i polní úrodu, abyste už mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu.  /Ezechiel 36,26-28/

Pán Ježíš také mluvil o Duchu svatém, v Janově evangeliu:

 • Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví.  /Jan15,26/
 • Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. /Jan16,7/

A co tento Duch způsobil a působí v našich životech, tak o tom píše Pavel apoštol v listu Římanům:

 • 1A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. 2Zákon Ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. 3Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, 4aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. 5Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. 6Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. 7Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. 8Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. 9Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. /Římanům 8,1-4/ 

Pavel, který píše o působení Ducha, kterého na nás Bůh seslal, tak napsal, že Bůh naplnil ten požadavek zákona na nás. Což je skutečnost, která plynula také z toho výkladu už na začátku, tedy z toho, že my křesťané jsme jako ty chleby, které jsou pečené s kvasem, přinášené ke knězi. Ty chleby s kvasem představují nás s hříchem, přiváděny ke Kristu. A to je něco co učinil Bůh na nás v jeho díle spasení. Učinil to skrze svého Svatého Ducha, kterého nám dal. A tak můžeme říct, že Pán Ježíš naplnil Zákon a proroky i na nás, kdo jsme byly obdarování jeho svatým Duchem.