Jak Pán Ježíš naplnil Zákon? 2.Díl: Zákon svátků - úvod

11.05.2021

Přikázání k zachovávání svátků a dnů

Seznam přikázaných svátků se nachází v knize Leviticus, v kapitole 23. 
Starozákonních biblických slavností rozeznáváme celkem sedm. Čtyři na jaře a tři na podzim. Na jaře, byli ustanoveny slavnosti: Hod beránka, slavnost nekvašených chlebů, svátek týdnů a svátek prvotin. Na podzim pak Památné troubení, Den smíření a Svátek stánků. Starozákonní svátky se řídí židovským kalendářem, který Bůh ustanovil Izraelcům ve 12. kapitole knihy Exodus. Svátky na jaře jsou v 1. měsíci zvaného Nísan v židovském náboženském kalendáři a svátky na podzim v 7. měsíci zvaném Tišri. 

Než půjdeme do studia jednotlivých přikázaných svátků a jejich naplnění, bude dobré podívat se na Starozákonní přikázání ke svátkům skrze Nový Zákon. K tématu svátečních dnů se píše na několika místech v různých kontextech. (Řím.14, Gal.4, Kol.2) 

(Římanům 14:1:11) Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. 2Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jí jen zeleninu. 3Kdo jí všechno, ať nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, ať nesoudí toho, kdo jí - vždyť Bůh jej přijal! 4Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej dokáže podepřít! 5Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. 6Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo jí, jí Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. 7Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. 8Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. 9Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. 10Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. 11Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu."

Z této pasáže je vidět, že zachovávání svátků, nemusí být nic odsouzení hodného. Nemáme nikoho soudit za to, zda si cení jedněch dnů více než jiných.

V další pasáži jsou zase napomínáni křesťané, kteří dbají na dny, měsíce, období a roky.
(Galtským4:8-11) Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové. 9Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit? 10Dbáte na dny, měsíce, období a roky! 11Bojím se o vás, aby snad všechna moje dřina pro vás nebyla zbytečná.

Možná věřící v Galatské církvi "jen" chtěli dodržovat svátky, kvůli nějakým "hezkým principům", které mají svátky ustanovené za staré smlouvy. 

Dnes se lze také setkat s křesťany, kteří chtějí dbát na dny a možná někteří z nich také kvůli nějakým starozákonním principům. Přesto jsou skrze Boží slovo napomínáni a možná se jich právě Bůh skrze list Galatským ptá, proč se znovu obrací k těm chabým a ubohým principům.

A konečně verše z Koloským 2:16-17 jsou výstižným klíčem, k tomu o čem svátky byly.

(Koloským2:16-17) Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. 17Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. 

Jsou stínem toho co mělo přijít. A stejně jako prvotní křesťané i my věříme, že něco ještě přijít má. A tedy pokud vírou očekáváme přicházející Pánův Den, tak bude také vidět, jak ty svátky nebo jejich prvky, ukazují stínem také na druhý příchod Pána Ježíše Krista. Zde by stálo za to, přečíst si pro kontext celou 2. kapitolu listu Koloským a všimnout si, jak Pavel dal do kontrastu Boží dílo v našich životech skrze Ducha Svatého a dodržování těch příkazů, které podle Pavla nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla (Kol.2:23). To co však může mít duchovní uspokojení, je studovat svátky s pohledem upřeným na Pána Ježíše Krista, jak je naplnil. 

A přesně o tom budou následující odstavce. Budou rozebrány jednotlivé svátky, jejich obsahem budou přikázání a přímo k nim bude ukázáno jak je Pán Ježíš naplnil. Protože by všechny svátky v jednom článku vydaly na hodně písmenek, budou články rozděleny v jednotlivých článcích na které se bude dát dostat přes odkaz. 


Slavnost nekvašených chlebů II (Ex12:16) 

Svátek prvotin, Svátek týdnů

Den smíření 
Svátek stánků