Ježíšovy pokyny, proč je poslouchat a jednat podle nich?

03.01.2021
 " Mou duši stále stravuje touha po tvých pokynech. (Žalm 119:21) "

Jako křesťané jsme ospravedlnění na základě víry v Ježíše, bez skutků zákona (Řím3:20, 4:5, Ef2:9, Gal2:16, 3:24...) pouze z Boží milosti (Tit3:7, Řím11:15, 1.Kor1:4, Ef2:5...), spravedlnost nám byla připsána na základě Kristova naplnění Zákonu a Proroků. A proto si teď z dodržování přikázání nemůžeme dělat žebřík do nebe a zakládat si tak na vlastní spravedlnosti. Pán Ježíš řekl:"pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království." (Matouš5:20). Křesťané tak obdrželi skrze víru v Pána Ježíše Krista jeho spravedlnost vyvěrající k věčnému vykoupení ze smrti a z hříchu. "Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají (Židům9:28)." 

Pán Ježíš nám však také dává několik důvodů, proč bychom měli poslouchat a plnit Boží pokyny. Jaké to jsou? 

Před tím, než si je přečtete, zkuste se zamyslet, jaké máte teď důvody, proč poslouchat a plnit Boží pokyny.

50 důvodů proč poslouchat a plnit Boží pokyny

 1. Kdo slyší a plní Pánova slova, podobá se moudrému muži, který staví svůj dům na skále (Mt7:24, Lk6:48) (Lukáš6:47-48)Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší mé slovo a plní je: 48Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven.
 2. Kdo slyší a neplní Pánova slova, podobá se bláznu. který staví svůj dům na písku. (Mt7:26, Lk6:49). (Lukáš6:49)Ale ten, kdo mé slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná."
 3. Až přijdou bouřky, vichřice, záplavy, ověří z čeho je tvůj dům postaven. (Mt7:25,27, Lk6:48-49) (Matouš7:25)Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále.
 4. Kdokoliv plní vůli Otce, toho bere Ježíš za svou rodinu. (Mt12:50, Mk3:35, Lk8:21) (Marek3:35)Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka."
 5. Ježíš upozornil: (Matouš7:21)Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. 
 6. Ježíš kritizuje přestupování Božích přikázání kvůli lidským tradicím. (Mt15:3-9, Mk7:9) (Marek7:9)Potom pokračoval: "Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici!
 7. Protože Ježíš má veškerou moc na nebi i na zemi. (Mt28:18-20) (Matouš28:18-20)Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."
 8. Když Ježíš něco přikáže, poslouchají ho i nečistí duchové, (Mk1:23-27, Mk5:7, Lk8:29) rozbouřené počasí (Mk4:39, Lk8:25, Mt8:26) (Lukáš8:25)..."Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho?"
 9. Lidé žasnou nad jeho učením. (Mk6:2, 11:18, 12:37) (Marek6:2)Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. "Odkud to má?" ptali se. "Co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky?
 10. Protože, když Ježíš učil zástupy lidí byl k nim také naplněn soucitem. (Mk6:34) Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech.
 11. Ježíšovo slovo je tak autoritativní, že ze dne na den uschne i fíkovník, kterému řekne. (Mk11:14,20), ožije mrtvý chlapec, když mu řekne (Lk7:14-15), ožije mrtvá dívka, když jí řekne (Lk8:54-55), vstane mrtvý Lazar, když mu řekne. (Jan11:43-44) (Lukáš8:54-55) On ji ale vzal za ruku a zvolal: "Děvčátko, vstaň!" 55Tehdy se do ní vrátil duch a ihned vstala. Nechal jí tedy přinést něco k jídlu.  
 12. Ježíš slíbil, že nebe a země pominou, ale Jeho slova nikdy nepominou. (Mk13:31) Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
 13. Lukáš popisuje v evangeliu rodiče Jana Křtitele, tak že o nich říká, že byli v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech Božích přikázání a ustanovení. (Lk1:6) Ačkoli byli oba v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech Hospodinových přikázání a ustanovení,
 14. Když dává Ježíš přikázání týkající se lásky i k nepřátelům, slibuje za to velikou odplatu a Boží synovství (Lk6:35, Mt5:44-55) (Matouš5:44-45)Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. 45Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.
 15. Ježíš je náš mistr (Mt23:8), a říká že, každý kdo je od něj vyučen bude jako On. (Lk6:40) (Matouš23:8)Vy si ale nenechte říkat 'rabbi', protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři.  (Lukáš6:40)Není učedníka nad mistra; každý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr.
 16. Ježíš napomíná Jeho následovníky: "(Lukáš6:46) Proč mi říkáte: 'Pane, Pane,' když neděláte, co říkám?"
 17. Jedna žena Ježíšovi řekla: "Blaze lůnu, které tě nosilo, a prsům, jež jsi sál!" On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je." (Lk11:27-28)
 18. Ježíš řekl: (Lukáš12:47)"Služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit.
 19. Ježíš řekl, že jeho pokrmem je činit vůli toho, který ho poslal. (Jan4:34) "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo.
 20. Ježíš řekl, že ten kdo bude chtít konat Boží vůli, pozná, zda-li je jeho učení z Boha. (Jan7:17) Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.
 21. Jěžíš řekl, že kdo ho následuje (poslouchá a jedná podle něj), nebude už v temnotě, ale bude mít světlo života. (Jan8:12) Ježíš k nim pak znovu promluvil: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života."
 22. Židé ví, že Bůh hříšníky neslyší. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. (Jan9:31)
 23. Láska k Ježíši se projevuje tak, že jednáme podle jeho přikázání: "Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání" (Jan14:15)
 24. Ježíš dal zaslíbení: Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. (Jan15:10)
 25. Pán Ježíš nás nazývá svými přáteli, děláme-li to, co on říká. "Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji."(Jan15:14)
 26. Jan také napsal, že láska k Bohu je v tom, že plníme jeho přikázání a dodal, že jeho přikázání nejsou těžká. (1.Jan5:3) Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká.
 27. Jakub říká, že Božímu slovu nestačí jen naslouchat, ale také podle něj jednat. (Jakub1:22-25) Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! 23Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, 24ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. 25Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem.
 28. Jakub také napsal, že kdo pomlouvá druhé, tak přestal být plnitelem zákona: (Jakub4:11) Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem.
 29. Pavel, služebník Ježíše se ptal: "(Římanům6:16) Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti."
 30. Pavel také řekl: (1.Korintským7:19)Nezáleží přece na obřízce nebo neobřízce, ale na poslušnosti Božích přikázání.
 31. Timoteovi byli dány pokyny s jejichž pomocí má bojovat dobrý boj, uchovat si víru a dobré svědomí. (1.Tim.1:18-19) Timoteji, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj; 19uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře.
 32. Pavel s jeho spoluslužebníky dávají najevo, že se snaží být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi. (2.Kor.8:21) Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi.
 33. Jan napsal, že chování dle jeho přikázání je pro nás důkazem, že ho známe. (1.Jan2:3) Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání.
 34. Kdo říká že ho zná, ale nechová podle jeho přikázání je lhář. (1.Jan2:4) Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda.  
 35. Jan píše, že od Boha příjmáme vše oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme co se mu líbí. (1.Jan3:21-22) Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru 22a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.
 36. Jan napsal: (2.Jan1:4) Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce.
 37. Bůh udělil Ducha, těm kdo ho poslouchají  (Skutky5:32) A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají." 
 38. Ježíš se stal původcem spasení pro všechny kdo jej poslouchají: (Židům5:9)Jakmile dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného spasení 
 39. Když psal Pavel pokyny do Efezské církve, vyzval věřící, aby konali Boží vůli celou duší. (Efezským6:6)Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.
 40. Tesalonickým bylo také napsáno, že pokud odmítají pokyny ohledně života v posvěcení, tak neodmítají člověka, ale Boha. (1.Tesalonickým4:7-8) Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. 8Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha.
 41. Pavel bere pokyny pro věřící kvůli Kristu opravdu vážně, jestliže napsal Timoteovi: (1.Tim.5:21)Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě.
 42. Kdyby nebylo pokynů a přikázání, nebylo by proč se navzájem napomínat. Že se máme navzájem napomínat se píše na několika místech (Mt18:14, Kol3:16, 1.Tes.5:14) (Matouš18:14)"Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.
 43. Kdyby nebylo pokynů a přikázání, nevěděli bychom z čeho činit pokání. Příkaz k pokání je vůbec první Ježíšův pokyn. (Mt5:17,Mk1:15) (Marek1:15)"Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!"
 44. Kdo plní Boží vůli trvá navěky. (1. Jan2:17) Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.
 45. Před Bohem je vzácné trpět za dobré činy. (1.Petr2:19-20) Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. 20Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné.
 46. Kdo chce prožít šťastný život, má chránit jazyk před zlem, odmítat zlo a konat dobro. (1.Petr3:10-11) Vždyť: "Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. 11Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést. 
 47. Petr napsal, že k víře se máme ze všech sil snažit něco přidat: (2.Petr1:5-7) 5Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, 6k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, 7ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
 48. Řídit se Božím slovem je klíčem k udržení cesty v čistotě. (Žalm119:9) Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! 
 49. Když Petr napsal věřícím pokyny pro svatý život, zmínil, že Bůh soudí podle skutků. (1.Petr1:17) Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě.
 50. Pán Ježíš odplatí každému podle jeho skutků při jeho příchodu. (Mt16:27,Zj22:12); (Matouš16:27)Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. (Zjevení22:12)"Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. 13Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.

"(1.Jan4:23) A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal."


Zpracoval: T.Ondris
Citace: Překlad Bible 21