Kde v Bibli Ježíš řekl: "Já jsem Bůh, uctívejte mě"?

29.09.2020

David Wood, překlad T.Ondris

Korán přikazuje křesťanům, aby soudili podle evangelia:

(Súra5:47) Nechť vlastníci evangelia soudí podle toho, co Bůh v něm seslal; ti pak, kdož nesoudí podle toho, co Bůh seslal, jsou hanebníci.

A tak, když křesťané prezentují své přesvědčení, dává to smysl pro muslimy ptát se: "mohli byste nám ukázat kde to Bible říká"? Křesťané by proto měli být nažhaveni podat důkaz z evangelia, jelikož muslimové nás nemohou soudit za dělaní toho, co Korán přikazuje. Samozřejmě, že Korán potvrzuje, nejen evangelia, ale také Tóru (Súra 5:44). Muslimové nemůžou ignorovat co říká Bible, aniž by se tím bouřili proti Islámu.

Muslimové po celém světě jsou trénovaní k tomu, aby se ptali křesťanů: "Kde Ježíš řekl: ´Já jsem Bůh, uctívejte mě?´ přesně v těchto slovech?" Jestliže však muslimové předhazují, že Ježíš by mohl být Bůh jen tehdy, kdyby to o sobě přímo těmi slovy prohlásil, můžeme se pak zeptat muslimů, kde Ježíš řekl, přesně těmito slovy: "Jsem jenom prorok, neuctívejte mě."? Nerozumný požadavek po konkrétním prohlášení, by tak mohl nutit muslimy odmítnout jejich vlastní pohled.

Naštěstí máme jednoduchou cestu, jak prozkoumat to, co o sobě Ježíš řekl. Podle Bible a Koránu tady jsou jisté výroky, které může vyslovit opravdu jenom Bůh. Například jenom Bůh může prohlásit, že stvořil vesmír. Samozřejmě, že pouhá lidská bytost může vyslovit taková slova jako "Stvořil jsem vesmír", ale takový výrok by byl falešný pocházející od někoho jiného než od Boha.

A tudíž, jestli Ježíš řekl věci, které může opravdu říct jenom Bůh, musíme dojít k závěru, že se Ježíš prohlašoval za Boha. Překvapivě, židé, křesťané i muslimové souhlasí, že mnoho z těch výroků by nemohlo být pouze od (nebo o) pouhé lidské bytosti.

Zvažme některé z nich:

PRVNÍ I POSLEDNÍ

V Koránu, Súra 57:3 je Bůh zmíněn jako první a poslední, počátek i konec. Starý Zákon v tomto souhlasí, že Bůh je první a poslední, jak je psáno v knize proroka Izajáše: (Iz44:6) Toto praví Hospodin,
král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů:
Já jsem první a já jsem poslední,
kromě mě není žádný Bůh.

Jelikož Korán i Starý Zákon dává titul, první i poslední Bohu, mohlo by to být docela šokující pro muslimy otevřít Nový Zákon a číst Zjevení1:17-18 kde Ježíš říká:

"Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.

Mohl by pouhý prorok prohlásit, že on je ten první a poslední?

KDO ODPOUŠTÍ HŘÍCHY?

Zatímco jeden člověk může hřešit proti jinému člověku, je tu smysl, ve kterém jsou všechny hříchy vzpoura proti Bohu. Podobně, zatímco ty a já si můžeme odpustit za křivdy kterých se dopouštíme, pouze Bůh může nabídnout konečné odpuštění. Proto prorok David mohl říct k Bohu: "Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil!" (Žalm51:6), a prorok Daniel mohl prohlásit: "Náš Pán Bůh však má soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili."(Daniel9:9).

Korán souhlasí, že konečné odpuštění náleží Bohu, proto se také ptá: "neboť kdo jiný může hříchy odpustit než Bůh" (3:135)

Mohlo by to muslimy překvapit, když se dozví, že v Novém zákoně Ježíš tvrdí, že je schopen odpouštět hříchy. V Markovi 2 je ochrnutý člověk přiveden k Ježíši, aby byl uzdraven. Ježíšova odpověď vede náboženské vůdce, aby ho obvinili z rouhání:

(Marek 2:5-7) 5Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny."
6Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: 7"Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?"

Zákoníci správně uznali, že jen Bůh může odpustit Hříchy. Přesto Ježíš (který se označoval jako "Syn člověka"), poznal jejich myšlenky a odpověděl, že "Syn člověka má pravomoc na zemi odpouštět hříchy" (Marek 2:10). Potom uzdravil postiženého, aby dokázal, že jeho slova jsou pravdivá.

SVĚTLO

V Žalmu 27:1 prorok David prohlašuje:
"Hospodin je mé světlo a má spása". Podobně Korán tvrdí, že Bůh je světlem nebes i země. (24:35)

Přesto Ježíš říká svým posluchačům, že on je "Světlo":

(Jan8:12) Ježíš k nim pak znovu promluvil: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života."

PRAVDA

Prorok David se říká o Bohu, že je "Bůh Pravdy" (Žalm31:5). Podle Koránu: "Alláh je pravda" (22:6). Ježíš však tento titul aplikuje na sebe.

(Jan14:6) "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Jak může pouhý člověk říct, že je: "ta pravda"? Neřekl by prorok jednoduše, že přináší pravdu?

KONEČNÝ SOUDCE

Korán tvrdí, že Bůh bude soudit svět, odměňovat věřící "zahradami blaženosti", zatímco nevěřící čeká trest:

"V ten den bude náležet vláda Bohu a On bude soudit mezi nimi. A ti, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, budou v zahradách slastí, zatímco ty, kdož neuvěřili a znamení Naše za lež prohlašovali, očekává trest ponižující." (Súra22:55-56)

Skrze proroka Ezechiele Bůh řekl toto:

Vám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany. (Ezechiel 34:17)

Tak proč bychom se divili, že Ježíš říká svým následovníkům, že on bude soudcem všech lidí?

(Matouš25:31-32)"Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých,jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici.

Ježíš pak dále říká, že těm po pravici, dá království za dědictví, ale ty po levici pošle do věčného ohně. Není to něco, co může jen Bůh udělat?

VZKŘÍŠENÍ

Bible i Korán souhlasí, že Bůh bude jediný, kdo bude křísit mrtvé.

(1.Samuel2:6) 6Hospodin dává smrt i život,
do hrobu i z hrobu uvádí.

(Súra22:7) a že Hodina přijde a není o ní pochyby žádné a že Bůh vzkřísí ty, kdož v hrobech jsou.

Vzhledem k tomu, že Bůh vzkřísí mrtvé při vzkříšení, proč by pouhý prorok říkal svým následovníkům, že bude křísit mrtvé? Nebylo by to rouhání?

(Jan6:40) 40Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den."

(Jan11:25)25"Já jsem vzkříšení i život," řekl jí Ježíš. "Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.

BOŽÍ SLÁVA

Korán nám říká, že "Vše, co je na nebesích a na zemi oslavuje Alláha" (57:1).

Ve Starém zákoně, nacházíme, že Bůh nebude sdílet jeho slávu s nikým. Bůh řekl skrze proroka:

"Kvůli sobě, sobě samému to činím -
proč bych se měl nechat hanobit?
O svoji slávu se s jiným nedělím!" (Izajáš48:11)

Přesto Ježíš řekl, že měl u Otce slávu už před stvořením světa.

(Jan17:5) Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.

Jak může někdo vidět tohle jako něco jiného, než prohlášení svého Božství?

DALŠÍ DŮKAZY

V Markovi 2:28 se Ježíš nazývá "Pánem soboty". V Matoušovi 22:41-45, dokazuje, že on je Pán proroka Davida. V Janovi 8:39-58, Ježíš říká, že viděl proroka Abrahama. V Matoušovi 12:6 Ježíš tvrdí, že je větší než Boží chrám. Ježíš nám říká, že má naprosto jedinečný vztah s Otcem (Matouš 11:27), že může odpovídat na naše modlitby (Jan 14:13-14), že je přítomen všude tam, kde jsou shromáždění jeho následovníci (Matouš 18:20), že má veškerou pravomoc v nebi a na zemi (Matouš 28:18), a že bude se svými následovníky na věky (Matouš 28:20). Dokonce dělá překvapivé prohlášení: "Všechno, co má Otec, je mé." (Jan 16:15).

Podle Ježíše, ho všichni lidé musí ctít stejně jako ctí Otce:

(Jan5:21-22) 21Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, 22aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal.

Protože jedna z cest, kterou ctíme Otce, je naším uctíváním, nemělo by to přijít jako žádné překvapení, že Ježíšovi následovníci jej uctívali při mnoha příležitostech. Vskutku, evangelium nám říká, že Ježíš byl uctíván po celý život: krátce po jeho narození (Matouš 2:11), během své služby (Matouš 14:33, Jan 9:38), po jeho vzkříšení (Matouš 28:17), a po jeho nanebevstoupení do nebe (Lukáš 24:52). Ježíšův učedník Tomáš ho dokonce oslovil jako "můj Pán a můj Bůh" (Jan 20:28).

POSOUZENÍ

Kde Ježíš řekl: "Já jsem Bůh, uctívej mě"? Jak jsme viděli, Ježíš se prohlásil, býti prvním a posledním, dokázal že odpouští hříchy jako jen Bůh může, Ježíš řekl že on je to světlo, ta pravda, ten konečný soudce a že on je vzkříšení. Ježíš prohlásil, že sdílel slávu s Otcem už před stvořením světa, že je Pánem Soboty a krále Davida, že viděl Abrahama, a že je větší než Boží chrám. Ježíš má jedinečný vztah s Otcem, může odpovědět na modlitby, on je s jeho následovníky bez ohledu na to, kde jsou, má veškerou autoritu na zemi i v nebi, on je se svými následovníky navždy a všechno mu patří. Ježíš dokonce požadoval, aby byl uctíván, tak jako je uctíván jen Otec. I když by někdo mohl namítnout, že jeden nebo dva z těchto bodů by mohly být interpretovány odlišně, když je vidíme jako celek, soudíme že to nejsou výroky jen od člověka. Nejsou to ani výroky mocného proroka. Jsou to tvrzení, která skutečně jen Bůh může udělat. To je důvod, proč křesťané věří, že Ježíš je Bůh.

DOSLOV

Vzhledem k tomu, že Bible samozřejmě podporuje křesťanský pohled na Ježíše, muslimové, kteří chtějí popřít Kristovo Božství, budou argumentovat, že evangelium bylo poškozeno. Ale pokud evangelium bylo poškozeno, proč Korán přikazuje křesťanům soudit podle evangelia? Tím, že nám Korán přikázal, abychom soudili podle toho, co najdeme v evangeliu, nám Korán nechtěně nařídil odmítnout Islám. Ale pro muslimy je to ještě horší. Korán potvrzuje inspiraci a spolehlivost křesťanského Písma (3:3-4, 5:47, 5:66, 7:157, 10:94), stejně jako neschopnost člověka zkazit Boží slovo (6:114-115, 18:27). Muslimové proto nemohou odmítnout to, co říká evangelium, což jim ponechává docela dilema. Je-li evangelium spolehlivé, Islám musí být nepravdivý, evangelium představuje Ježíše jako Boha. Alternativně, pokud evangelium je nespolehlivé, Islám musí být falešný, protože Korán nám říká, že evangelium je Slovo Boží. Ať tak či onak, Islám je falešný, a každý, kdo hledá pravdu, ji nikdy nenajde v Koránu.


Text přeložen z angličtiny z webu:

https://www.answeringmuslims.com/2011/06/where-did-jesus-say-i-am-god-worship-me.html