Pán Ježíš se modlí k Otci

01.05.2020

Tomáš Ondris

Tímto krátkým zamyšlením bude odpovězeno na otázku se kterou přichází často lidé z různých náboženských skupin, ale i jiní, kteří sice slyšeli o Božství Pána Ježíše, ale někdy namítají proti tomu, že kdyby byl opravdu Pán Ježíš Bohem svého lidu, nemodlil by se k Bohu. A vyvozují z toho, že pokud se Ježíš modlí k Bohu, nemůže být Bohem. To je neporozumění tomu kdo je Bůh a jak se nám zjevuje v Písmu. Nicméně můžeme se spokojit pouze s odpovědí, že "Bůh je prostě trojjediný"? Určitě bychom mohli, ale naše poznaní by zůstalo povrchní, proto je třeba jít do Písma a rozmýšlet víc. Takže jak na to odpovědět, pokud chceme dobře zvěstovat jediné Boží jméno ve kterém je spasení? Jak tomu rozumí křesťané?


Pán Ježíš se modlí k Otci, lze vidět na různých místech, například:

(Jan12:28-30) 28Otče, oslav své jméno!"
Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." 29Zástup, který tam stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl."
30Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám.


(Jan17:1-4)1Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. 2Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. 3A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. 4Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. 5Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.

Tak na první pohled to pro někoho může vypadat, že se Pán Ježíš modlí někam k nebi, kde je Bůh vzdálen. Ale tak to není, protože také je vidět, že Otec Pána Ježíše vždy slyší, protože tam je úzké duchovní pouto, jak můžeme číst například v Janovi 11, Otec svého Syna vždy slyší: 

(Jan11:41)41Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. 42Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal."


A jak může Otec vždy slyšet? Podívejme se co řekl Pán ve 14. kapitole Jana: 

(Jan14:10-11) 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte. 

Pán Ježíš říká, že Otec je v něm a on v Otci. To je důvod, proč Otec vždy slyší Syna. Otec přebývá Duchem v Synu a Syn v Otci, je to duchovní spojení. Neboli duchovní vztah. Tuto jednotu ducha, může zažívat každý znovuzrozený křesťan, který dostal Kristova Ducha.

(Galatským4:6) A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!"

Nebo:

(Římanům8:26) Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.

Odpovědí tedy je, že Pán Ježíš, že se modlil k Otci jakožto milovaný jednorozený Syn svého Otce, od kterého vyšel na zem, byl s Otcem v úzkém duchovním spojení a Otec jej vždy na zemi slyšel, protože Boží Duch v něm přebýval v plnosti. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm. (Kol1:19). Potom co byl Pán Ježíš vzkříšen, vystoupal zpět k Otci, od kterého vyšel a kam se vrátil a odkud svrchovaně z Otcovi moci vládne, na nebi i na zemi. (Mt28:18). A také vládne v našich srdcích, v nás kteří jsme jej přijali. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce(Efezským3:17). Klíčové v této otázce je věřit, že Pán Ježíš z Otce vyšel a zase se k Otci vrátil, potom je snadnější rozumět tomu proč se modlil. Jinak řečeno, před stvořením světa Pán Ježíš sdílel Boží podstatu, ale stal se služebníkem.  Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. 7Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu.(Filipským2:6-7)
 A jako dokonalý služebník, který přišel naplnit zákon a usmířit svět s Bohem, musel nám jít ve všem příkladem, když se stal jedním z nás. Proto vztah Otce k Synu je nám příkladem. Jak Otec miluje svého Syna a Syn Otce a to i s modlitbami a odpovědmi na ně. Vše činí jeden Bůh, který obsahuje osobu Otce, Syna a Ducha Svatého. Jak jen veliký je tento Bůh. Amen.