"Kontradikce" v Bibli - Proč tu jsou?

27.10.2020

Bible má mezi svými stránkami mnoho zdánlivých rozporů. Například čtyři evangelia poskytují čtyři odlišné záznamy o tom, co bylo napsáno na ceduli, která visela na kříži. 

Matouš říká: "TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL."(27:37). Avšak Marek je v rozporu s tím, že tam bylo napsáno:"ŽIDOVSKÝ KRÁL" (15:26).  Lukáš říká něco odlišného: "TOTO JE KRÁL ŽIDŮ"(23:37). (v překladu B21 se Lukáš shoduje s Matoušem).  Jan tvrdí, že nápis zněl: "JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL." (Jan19:19). 

Ti kteří hledají kontradikce mohou proto říct: "Podívejte Bible je plná chyb!" a  rozhodnout se ji proto zcela odmítnout jako nedůvěryhodnou. Nicméně ti, kdo důvěří Bohu nemají problém s hramonizací evangelií. Není tu žádný rozpor pokud bylo na ceduli jednoduše napsáno: " TOTO JE JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL." Věřící založí svou důvěru na dvou pravdách: 1) Veškeré Písmo je vdechnuto Bohem (2.Tim3:16), a 2) Základní poučkou Písma je, že Bůh ve svém slově záměrně zahrnul zdánlivé rozpory, aby "nachytal" pyšné. Má skryté pravdy před moudrými a rozumnými a zjevil je maličkým (Luk10:21). Záměrně vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré (1.Kor. 1:27). 

Pokud se bezbožný člověk odmítne pokořit a poslouchat evangelium, a místo toho zatouží postavit argumenty proti Bibli, Bůh mu dává dostatek materiálu, aby si postavil vlastní šibenici. 

Tento ohromný princip může být ilustrován v popisu zajetí Cidkiáše, judského krále. Prorok Jeremiáš řekl Cidkiášovi, že ho Bůh bude soudit. Byl informován, že bude vydán do rukou krále Babylonského (Jeremiáš 32:4). To je potvrzeno v Jeremiášovi 39:5-7, kde nám bylo řečeno, že byl zajat a přiveden ke králi Nabukadnezarovi, pak ho svázali řetězy, aby ho odnesli do Babylonu. Nicméně, v Ezechiel 12:13, Bůh sám varoval: "Přivedu ho do Babylonu ... přesto to neuvidí, i když tam zemře."  Zde je materiál k postavení argumentů proti Bibli. Je to očividná chyba. Tři biblické verše říkají, že král půjde do Babylonu, a přesto Bible na jiném místě říká, že neuvidí Babylon. Jak může někdo být někam odveden a nevidět to? To nedává vůbec žádný smysl - pokud Cidkiáš nebyl oslepen. A přesně to se stalo. Cidkiáš viděl Nabukadnezara tváří v tvář, viděl své syny zabité před očima, pak král Babylonský vyloupl Cidkiášovy oči předtím, než ho vzal do Babylonu (Jeremiáš 39:6-7). To je skrytý princip za mnoha "rozpory" Písma svatého (jako např.: kolik koní David měl, kdo první přišel k hrobu po vzkříšení Ježíše, atd.).

Bůh se staví proti pyšným, arogantním a pokryteckým lidem. Když hrdě stojí mimo království Boží a snaží se ospravedlnit svou hříšnost prostřednictvím důkazů, o kterých si myslí, že diskreditují Bibli, neuvědomují si, že Bůh jednoduše ukázal na cestu k životu, pouze těm, kterým byla víra darována, aby se před Bohem klaněli v pokoře a nikdo se nechlubil. 

Nakonec je zajímavé poznamenat, že zdánlivé rozpory ve čtyřech evangeliích svědčí o tom, že spisovatelé psali evangelia nezávisle na sobě a tím ještě výrazně roste jejich důvěryhodnost.

Članek přeložen z Evidence Bible od Raye Comforta.