Opravdu Ježíš řekl: "Já jsem Bůh"?

12.02.2022


Nabeel Qureshi

Když jsem se učil číst Nový zákon ve světle Starého, bylo mi umožněno vidět Božství Pána Ježíše Krista jasně v jeho stránkách, ale trvalo mi roky jako muslimovi, než jsem se k tomu dostal. I když Korán potvrzuje, že Tóra a evnagelia byly inspirovány, muslimové nejsou povzbuzování a vedeni k tomu, aby je znali v každém detailu. A tak místo toho, abychom četli Bibli v jejich vlastních výrazech a souvislostech, čteme ji skrze brýle Koránu a muslimského učení.  To je důvod, proč jsem tak dlouho odmítal Božství Ježíše Krista. A nejen že jsem měl sklony vyzdvihovat verše, které jakoby zpochybňují nauku o Kristově božství, ale také jsem očekával, že Ježíš bude říkat určité věci a mluvit určitými způsoby jestliže opravdu tvrdil, že je Bůh. 

Tyto dvě zpochybnění byly mé hlavní argumenty proti křesťanům: 

V Bibli je mnoho veršů, které se zdají být takové, že popírají Ježíšovo božství. A Ježíš nikde přímo jasně neřekl: "Já jsem Bůh". Společně to byly mé nejpřesvědčivější důvody, pochybovat o tom, že Ježíš prohlašoval, že je Bůh. A to jsou stejné argumenty, které má dnes většina muslimů.

VERŠE KTERÉ POPÍRAJÍ BOŽSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA

Díky práci Ahmeda Deedata a dalších muslimských apologetů je tady mnoho veršů izolovaných z evangelií, které muslimové snadno používají k argumentaci, že Ježíš výslovně popřel svou Boží podstatu. Jedním z mých oblíbených veršů byl Jan 17:3, protože to vypadalo jako velmi islámské ve svém prohlášení: "Toto je věčný život: aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a Ježíše Krista, kterého jsi poslal". Stejně jako šahada, i tento verš hlásá existenci pouze jednoho Boha a posla, kterého poslal. Je jasné, že ten poslaný je podřadný a oddělený od toho, kdo odesílá. Tak jak jsem se tím zabýval, tento verš mi ukázal, že Ježíšovo učení bylo velmi podobné islámskému a že zapřel býti Bohem, a že říká, že pouze Otec je "jediný a pravý Bůh". 

Další verš, který jsem běžně používal kvůli jeho naprosté srozumitelnosti, byl Jan 14:28: "Otec je větší než já". Jak by mohl být Ježíš Bohem, když je Otec větší než on? To ukazuje, že Ježíš je jak oddělený od Boha, tak i nižší než on. Další verš s podobným dopadem byl Marek 10:18: "Proč mi říkáš dobrý? . . . Nikdo není dobrý - kromě samotného Boha". Ježíš se opět odlišuje od Boha a objasňuje, že je menší. Jak bychom jako muslimové očekávali, v evangeliích jsou texty, které ukazují, jak se Ježíš modlí k Bohu (Marek 1:35) a říká, že lidé mají uctívat samotného Boha (Mt 4:10). Marek 14:36 ​​ukazuje, jak se Ježíš v zoufalství modlí k Otci a říká: "Je-li to možné, vezmi ode mě tento pohár". Ježíš se nejen modlí k Bohu, ale zdá se, že zdůrazňuje, že všechno je možné pro Otce, nikoli pro Ježíše, a že Ježíš je na něm zcela závislý. O této závislosti Ježíš říká, že nemůže nic dělat bez Boha: "Syn nemůže nic dělat sám od sebe; může dělat jen to, co vidí dělat svého Otce" (Jan 5:19). Jeho neschopnost něco udělat sám se znovu projevila v Markovi 6:5, když se vrátil do Nazareta a "nemohl tam dělat žádné zázraky". Ve skutečnosti Ježíš nemohl bez Božího zásahu ani prorokovat, jak řekl: "Ale o tom dni ani hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, pouze Otec" (Marek 13:32). Velmi často jsme tvrdili, že Ježíš byl zobrazován jako člověk a že výraz "Syn Boží" neimplikuje božský status. Adam byl nazýván "synem Božím" (Lukáš 3:38), stejně jako David (Žalm 2:7), Šalomoun (1. Par 28:6) a dokonce i nejmenovaní cizinci (Gn 6:2). Ve skutečnosti Bible učila, že i my se můžeme stát Božími dětmi (Řím 8:14, Gal 3:26). Proto byl Ježíš "synem Božím" ve stejném smyslu, lidském smyslu. Nakonec Ježíš musel být jen člověk, protože jedl (Jan 21:12), plakal (Jan 11:35), spal (Marek 4:38), hladověl (Mt 4:2), žíznil (Jan 4:7 ), a dokonce byl i unaven (Jan 4:6). Mohl by Bůh skutečně hladovět, žíznit a unavovat se? Bůh samozřejmě nemůže, a proto Ježíš není Bůh. Také se nazýval prorokem (Lukáš 4:24), nikoli Bohem. Záležitost je vyřešena, když vezmeme v úvahu jeho preferovaný výraz pro sebe: "Syn člověka". Tím, že Ježíš použil tento titul, zdůraznil, že je jen člověk, nikoli Bůh.

JEŽÍŠ NIKDY JASNĚ NEŘÍKÁ "JÁ JSEM BŮH" 

Kromě toho, že jsem poukázal na verše, které, jak se zdálo, popíraly Ježíšovo božství a utvrzovaly jeho lidství, často jsem křesťany vyzýval poukazem na to, že ve skutečnosti nikdy neříká: "Já jsem Bůh". Kdyby byl Ježíš Bůh, proč s tím prostě nevyjde ven a neřekne to? Bůh rozhodně prohlašuje své božství ve Starém zákoně ve verších jako Izajáš 45:5 "Já jsem Hospodin a žádného jiného není; kromě mne není Boha". Křesťané argumentují, že Ježíš je přesně tím Bohem, který učinil takové pevné prohlášení v Izajášovi 45. Proč o sobě Ježíš mluví tak odlišně a nikdy jasně neříká, že je Bůh?  

Ve skutečnosti, zdá se že došlo ke konkrétní příležitosti, kdy někteří Židé vykládali slova Ježíše tak, že řekl, že je Bůh, ale Ježíš tuto nesprávnou interpretaci objasňuje (Jan 10:33-36). Židé řekli: "Ty, pouhý člověk, tvrdíš, že jsi Bůh," na což Ježíš odpověděl: "Není psáno ve vašem Zákoně: 'Řekl jsem, že jste 'bohové'. . . Proč mě tedy obviňujete z rouhání, protože jsem řekl: 'Jsem Boží Syn'? Když si lidé myslí, že Ježíš prohlašuje, že je Bůh, snaží se objasnit situaci a vysvětluje, že mnoho lidí bylo ve Starém zákoně nazýváno "bohy", a proto není nic špatného, když se Ježíš nazývá "Boží Syn". Pokud by byl skutečně Bohem, proč v tomto případě prostě neřekl: "Ano, prohlašuji, že jsem Bůh?" Proč nikdy nic takového neříká? Je jasné, že netvrdil, že je Bůh.

VÝROKY K BOŽSTVÍ A HISTORICKÝ JEŽÍŠ  To byly počáteční argumenty, které jsem vedl proti božstvu Ježíše, ty, které mě naučila muslimská komunita, a byl jsem si jistý, že jsou mocné. Později, když jsem pokročil v chápání odpovědí na tyto argumenty, předložil jsem další zpochybnění, které bylo rozdílem jemnější a sofistikovanější: I když lze v evangeliích ukázat, že Ježíš prohlašuje, že je Bůh, jaký důvod si máme myslet, že se to vrací ke skutečnému Ježíši? Jinými slovy, i když Jan zobrazuje božského Ježíše, můžeme si skutečně myslet, že Ježíš tvrdil, že je sám Bůh? Stejná otázka pro dřívější spisy Nového zákona, jako jsou Marek a Pavel. I kdyby měli ukázat, že Ježíš tvrdil, že je Bůh, jak víme, že si to nevymysleli? Pro tyto důkazy a jasně předložený pohled, je prostě nesmysl věřit, že Ježíš prohlašoval, že je Bůh.  

ZÁVĚR MUSLIMSKÉ ODPOVĚDI  Jako muslimové jsme se v této oblasti cítili velmi sebevědomě: Ježíš nikdy netvrdil, že je Bůh. Nikdy to netvrdil a existuje mnoho veršů, kde to popírá a učí, že Bůh je jen jeden. Není jiný Bůh než jeden a Ježíš je jen jeho posel. 

Volně přeloženo z knihy - No God but One - Allah or Jesus?