Jak se podřizovat vládnoucí moci?

16.06.2020
Pro každého křesťana, je určitě důležité vědět jak jednat podle Božího slova. Křesťan musí vědět jak se chovat v Božím domě jímž je církev, sloup a opora pravdy.(1.Tim3:15) Křesťan nejedná dobře kvůli lidem, ale kvůli svému Pánu, který ho svou smrtí na kříži vysvobodil z nadvlády temnoty. (Kol1:13) Boží slovo nám říká, abychom se podřizovali vládám a veškeré vládnoucí moci.


Někdo by mohl namítnout: "Ale proč? Proč se podřizovat nějaké špatné vládě?"

Jeden z důvodů může být, že Bůh nám skrze Písmo zjevuje, že Pán Ježíš je Králem králů (Zj17:14, 19:16) Co jiného znamená, že Pán Ježíš je Král králů, než že všichni králové jsou v jeho moci.  Pokud jsou v jeho moci, jaký je důvod se jim nepodřizovat? (Důvod může být vyšší autorita) Boží slovo ale stejně přikazuje, abychom se podřizovali vládám, protože je to Bůh kdo má nad nimi vládu i když to můžou být zdánlivě, nebo zcela jasně Boží nepřátelé. Jednoho takového Božího nepřítele můžeme spatřit v evangeliích, například podle Jana v 19. kapitole v jedenáctém verši, se vyskytuje Pilát, který má v rukou rozhodnutí o životě nebo smrti Ježíše Krista. A právě tam řekl Ježíš Pilátovi, že by nad ním neměl žádnou moc, kdyby mu nebyla dána shůry.

"Nemluvíš se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě propustit?"
Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo mě tobě vydal, má proto větší hřích." (Jan19:10-11 B21)


Takže i Pilát, který na nátlak Židovských představených nechal odsoudit Pána Ježíše Krista, měl svoji autoritu danou shůry a Ježíš to dobře věděl a jeho rozhodnutí se podřídil až k smrti na kříži. Historici dosvědčují, že smrt na kříži byla v té době tak strašlivá věc, že i ti největší zločinci se museli strachy cukat a snažit se svým tělem maximálně vzdorovat, protože tu hrůzu nechtěli podstoupit, ale Ježíš se plně podřídil. Nepodřídil se však jen Pilátovu rozhodnutí, podřídil se svému Otci, který dal tehdejšímu římskému perfektovi autoritu nad životem Ježíše Krista. To, že má Bůh vládu nad králi a vládami nám Duch svatý ukazuje již v knihách Starého zákonu, například v knize Daniel, Bůh dává dost najevo, že je to právě Bůh kdo kraluje. Ve druhé kapitole můžeme číst jak Daniel chválí Boha, dík tomu že mu bylo dáno porozumět tajemství. Daniel ve své chvále o Bohu říká: 

"On mění časy a období,
sesazuje krále a jiné nastolí.
Mudrce obdařuje moudrostí,
rozumným dává poznání. (Daniel2:21 B21)"

Mohlo by se citovat mnoho pasáží z knihy Daniel, kde Bůh dává hodně najevo, že kraluje nad národy. 

Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a že nad ním může postavit i nejnižšího z lidí.' (Daniel 4:14 B21)

A tehdejší král Nabukadnezar veliké Byblonské říše, tak o něm se v knize Daniel dozvídáme, že:

Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší, a koho chce, nad ním může postavit.  (Daniel 5:21 B21)

A v knize proroka Jeremiáše, můžeme vidět, že Bůh přímo skrze proroka vyhlásil, že Nabukadnezara Bůh ustanovil a svěřuje mu všechny národy, které mu budou sloužit a přikazuje různým národům a královstvím, aby se mu podřídili, jinak je bude trestat mečem, hladem a morem. 

Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by šíji pod jho babylonského krále, takový národ budu trestat mečem, hladem a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím. (Jeremiáš27:8 B21)

A také Job říká o Bohu:

23Rozmnožuje národy a pak je ničí,
dává jim rozmach a pak je rozhání.
24Vůdce lidu on o rozum připravuje,
nechá je bloudit v pustotě bez cíle. (Job12:23-24 B21)

V Novém zákonu pak apoštolové Pána Ježíše Krista, vycházejí z Božího slova, když nás Bůh skrze ně učí, žít v podřízenosti kvůli Ježíši Kristu. Dělají to z poznání Starého zákonu, to  co apoštolové píšou členům církve, nejsou jen nějaké nové příkazy, není to založeno na tradičních morálních hodnotách předávaných mezi lidmi, ale na Božích slovech, a z pochopení a porozumění Božímu zákonu, který byl řečen skrze proroky, skrze Pána Ježíše a nakonec i apoštolové k nám mluví Boží slova. Boží církev je ta která je postavena na základ proroků a apoštolů, kde je uhelným kamenem sám Ježíš Kristus. (Efezským 2:20) 

Pavel napsal v dopise Titovi, aby připomínal v církvi, aby se poslušně podřizovali vládcům a vrchnostem. 

Připomínej jim, ať se poslušně podřizují vládcům a vrchnostem, ať jsou vždy připraveni konat dobro, ať o nikom nemluví zle, ať jsou snášenliví, laskaví a vůči všem lidem ať vždy prokazují vlídnost. (Titus 3:1-2 B21)


Petr píše Pánově církvi aby se kvůli Pánu podřizovali veškerému lidskému zřízení:

Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči. (1.Petrova 2:13-15 B21)

Pavel píše v listu Římanům:

Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. (Římanům 13:1-2 B21)

Po uvedených verších může vyvstávat jiná otázka: "Je třeba se vždycky podřídit vládě, za všech okolností?" Tak, který křesťan by se chtěl podřídit například Hitlerově diktatuře, aby uctíval závistivého, ctižádostivého, rasistického vladaře? Svědomí může napovídat, že ne vždy za všech okolností je správné se podřídit. Kvůli Bohu, je někdy mnohem lepší a žádoucí se nepodřídit. K tomu je ale zapotřebí Boží moudrosti a schopnosti rozlišení, zda jednáme stále dobře kvůli Bohu. A i když bychom v tom selhali, stále je tu Kristova vykupující moc a jeho poslušnost, která nás již ospravedlnila skrze víru v něj. 

V Bibli jsou také příklady, ve kterých je vidět, že ne vždy se zbožní muži podřídili vládnoucí moci, například v knize Daniel, král Nabukadnezar přikázal, aby se všichni lidé poklonili soše kterou vyrobil, přesto se Daniel se svými společníky nepoklonili a neposlechli. Proto byli hozeni do ohnivé pece, ale Bůh je zachránil a poté král Nabukadnezar přikázal všem lidem, klanět se pouze jejich Bohu (Daniel3:15-29).

Také v knize Daniel, když bylo vydáno královské nařízení, o modlitbě, která smí směřovat jenom ke králi, a kdokoliv by to neuposlechl bude hozen do lví jámy. Daniel na to zareagoval tak, že neuposlechl královský rozkaz a dál se modlil ke svému Bohu. 

(Daniel6:11) Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím.  

Pak byl hozen do lví jámy, ale Bůh Daniela zachránil i před hladovým lvem.

A nebo příklad z Nového Zákonu, v knize Skutků, náboženští vůdcové zakázali apoštolům mluvit o jménu Ježíše Krista, po tom co je zbičovali, šli a znovu mluvili o jménu Ježíše Krista.

(Skutky5:40-42)  ... Zavolali apoštoly, dali je zbičovat, a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. 41A tak odešli z Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. 42Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. 

Možná by se mohlo říct, že tyto příklady zastřešuje něco společné, a to jsou právě slova Petra a apoštolů, která řekli jen chvíli před tím co byli zbičováni za to, že zvěstují Ježíše:

(Skutky5:29) Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi." 

Petr a apoštolové uměli rozlišit, která autorita je v tu chvíli větší. Stejně tak my potřebujeme správně rozlišovat Boží vůli a podle ní jednat. Jestliže je lidská autorita v rozporu s vyšší Boží autoritou, potom musíme poslouchat Boží autoritu více, nežli lidskou.