Požadavky kvality pro zbožné manželství

12.06.2022

1. Milovat pána Boha na prvním místě.

Je to nejdůležitější přikázání, milovat Pána Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. Jestli budeš milovat něco více než Pána Ježíše Krista, budeš mít problém ty i tvá rodina. Poslouchej tyto Ježíšova slova: Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. (Matouš 10,37). 

2. Měl bys kromě sebe sloužit také druhým lidem.

Tvá láska k Bohu, by se měla projevovat i k druhým lidem, to je druhé nejdůležitější přikázání. Milovat bližní jako sám sebe.

3. Rozdíly ve věrouce by měli být minimální až nulové.

Například někdo, kdo věří, že Pán Ježíš je Bohem, nemůže ani pomýšlet na chození s někým, kdo věří třeba jako svědkové Jehovovi, že Pán Ježíš není Bohem Hospodinem, ale jenom jakýmsi božským synem. Pokud by mezi sebou lidé akceptovali rozdíly, které se týkají nauky o Bohu a také o spasení zjevené Písmem, tak by to ukazovalo jenom na to, že Pán Bůh pro ně není tím nejdůležitějším v životě.

Na druhou stranu, malé a nepodstatné věci by neměli v žádném případě být překážkou a rozdělením, pro ty, kteří se mají milovat podle přikázání Spasitele. A po příkladu Krista, o to více v manželství.

4. Měl/a bys se svým budoucím manželem/manželkou shodnout na tom, jak často se společně modlit a studovat Bibli.

Znovuzrození křesťané touží po společenství s Kristem. Pán je tam kde se sejdou dva nebo tři v jeho jménu. 18Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich." (Matouš18,18-19) Proto je pro zdravé společenství naprosto esenciální tento čas využívat a růst společně. 

Přesto je také důležité modlit se i sám, a být s Pánem i sám. Protože Spasitel pravil: 6Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. (Mt6,6)

5. Tvůj pokoj a tvoje naplnění by mělo proudit z evangelia, z milosti a poznání toho, kdo je Bůh.

To je pro muže i ženu důležité, protože nikdo z nás nemůže nikdy nahradit plnost, která je v Kristu. Apoštol pravil: 11V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. 12Vždyť jako je žena z muže, tak je zas muž skrze ženu - a všechno společně je z Boha. (1.Kor.11,11-12)

6. Vzor manželství by měl pramenit z Bible, a nejen z druhých lidí.

Mnohým křesťanským párům Bůh viditelně žehná, a my bychom si je někdy chtěli brát za vzor. To může být někdy chyba. Stejně jako může být chyba následovat velké křesťanské učitele namísto Krista. Náš primární vzor následování je Pán Ježíš. On za to, že vzal na sebe naše hříchy, přijal největší požehnání ze všech. Proto je nejlepším vzorem i pro manželství. Jak zjevuje Písmo: Muž musí milovat svou ženu, tak že by za ni byl ochotný zemřít. Láska není v tom, že si od druhého beru, ale že druhému dávám sám sebe. Je psáno: 25Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, 26aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, 27aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. 28Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. 29Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. 30Jsme přece údy jeho těla.(Kol5,25-30)

Kristus vydal sám sebe za svou nevěstu! Tak muži musí vydat sami sebe pro svou ženu.

Vydat sám sebe vyžaduje velkou důvěru. Ovšem taková zrazená důvěra pak hodně bolí, proto někdy muži nebo i ženy nechtějí být oddání jeden druhému, ale raději si volí svobodu ze svého sobectví, nebo jsou prostě raději sami, aby se vyhnuli tomu, že by někdo zradil jejich důvěru. Ale Kristus vydal sám sebe a kolikrát ho svými hříchy zrazujeme? Tak stejně muž musí vydat sám sebe, dát sám sebe.

Pro ženy pak jsou verše, které říkají, aby byly poddané svým manželům jako Pánu.

22Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. 23Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. 24Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům(Kol5,22-24). Církev jako nevěsta složená z mužů i žen se poddává Kristu, a tak se mají poddávat i ženy svým mužům. Co může být horšího než žena, která chce vládnout nad svým mužem. Ženy, které by chtěli muže ovládat skrze tělesné touhy, takové jsou hlavně mezi nevěřícími. Mezi křesťany však mohou být také.

Pro nás všechny pak platí tohle slovo: 21Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.(Kol5,21) I muži musí umět být z úcty ke Kristu poddaní druhým.

7. Komunikace je základem vztahu

Jestli se nemodlíš k Bohu, nemáš s ním vztah. Jestli nečteš jeho slovo a nenasloucháš mu, nemáš s ním vztah. Jestli nebudeš aktivně komunikovat se svým manželem/manželkou, nebudete mít spolu žádný vztah. Je to jednoduché a úplně přirozené, bez komunikace není žádný vztah. Proto i budoucího manžela/manželky musíme hledat tento prvek. Zdali budeme schopni vůbec spolu komunikovat na stejné úrovni. Jestli s vámi druhý neudržuje aktivně kontakt, nemá smysl, abyste směřovali do vztahu sami. Jestli už jste v manželství a neradi komunikujete se svým manželem/manželkou zamyslete se, proč tomu tak je a napravte to poslušností Božími slovu.

8. Vyznávejte si své hříchy

Ať už jste v manželství anebo do manželství chcete vstoupit, musíte umět vyznávat druhému své hříchy a selhání. V Kristu jsou nám všechny hříchy odpuštěny. Láska přikrývá množství hříchů, ale pokud chceš vejít do manželství buď připraven, že budeš muset druhému vyznávat své hříchy. Na to už je ale potřeba důvěrná komunikace viz předchozí bod. Osoba, o kterou se ucházíš musí mít schopnost důvěrně komunikovat a z lásky ke Kristu odpouštět.

16Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.(Jakub5,16)

9. Nadbytečné požadavky

Nikdo nemůže chtít být z někým, kdo místo lásky vyžaduje přemíru požadavků. To pak už není láska, ale sobectví. V Bibli nikdy přece nečteme o přemíře požadavků, které by měl někdo splnit, aby mohl vstoupit do manželství. Přiznejme si, že řada pravidel bývá nastaveno, nikoliv Bohem, ale lidmi. Tak je v pořádku, že si lidé nastaví pravidla, ale nic se nemá přehánět a neměli bychom si sami stavět překážky. Jelikož v Bibli se nám dovoluje i doporučuje brát se, budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý muž manželku a každá žena manžela. (1.Kor.7,2)

a pro mladší vdovy v církvi se také důrazně doporučuje vdávat se, s ohledem na to, že jinak se učí marnit čas chozením po návštěvách a klevetím: 13Také by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas, ale klevetit, plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří. 14Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám. (1.Tim5,13-14).

Není dobré když má někdo přemíru požadavků. Je tu velká pravděpodobnost, že je pak bude vyžadovat i v manželství a vy je pak budete muset plnit do zbláznění jinak nebudete mít pokoj. Nikdy se nenechte nikým vtáhnout do podmíněné lásky. Kristus miluje nepodmíněně. Bere nás takoví, jací jsme. Stejně tak budoucí partner by vás měl brát v Kristově nepodmíněné lásce.

10. Rodina

Jestli tvůj/tvoje potenciální partner/ka nemá zájem poznat tvoje rodiče. S největší pravděpodobností nemá zájem ani o vážný vztah. S takovým člověkem určitě není vhodné dále rozvíjet vztah směrem k manželství. Rodina tě zná po Bohu nejlépe, zná tvoje silné i slabé stránky, ví o tvých hříších. Proto jestli rozvíjející se vztah není jen hrou a zaplněním volného času, budoucí partner bude chtít znát tvou rodinu. Ověří se tím vážnost a opravdovost vašich myšlenek. S ženou nebo mužem, který neprojevuje zájem poznat tvou rodinu, ať je rodina věřící, či nevěřící, tak bude lepší raději nepokračovat směrem k manželství.

11. Kolik potenciálních partnerů máš tolikrát jsi nepřipraven/a

Nikdo si nemůže myslet, že je připraven na vztah směřující k manželství, pokud se rozhoduje mezi dvěma osobami, nebo dokonce ještě více. Ženy ve světě často mívají více nápadníků a hrají s nimi hry, aby se cítili důležitější a nad věcí. Ale vůbec nechápou, jak špatně a lehkovážně jednají. Stejně tak muži si klidně vyhlédnou několik žen zároveň a na ně to potom zkoušejí. Tohle by u křesťanů nikdy být nemělo, a přece bývá. Vypovídá to nejen o nezralosti ale také o nepoddanosti Kristu a nepřipravenosti na vážný vztah.

12. Svolení rodičů

Na svolení rodičů je důležité trvat. Muž musí počítat s tím, že bez svolení jejího otce nemůže dostat jeho dceru. Zbožná žena to ví, a neodejde za žádným mužem bez svolení svého otce a matky.

"Od počátku stvoření je ale Bůh 'učinil jako muže a ženu'. 7'Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce 8a ti dva budou jedno tělo.' A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. 9Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje."(Mk10,6-9)