Rozdíl: Bůh v Bibli a "Bohové" u Mormonů

17.11.2020

Tomáš Ondris

Je možné, že Mormoni věří stejnému Bohu? 

Bůh u mormonů se může zdát zprvu stejným Bohu, který je v Bibli. Ale není v žádném případě. Mormoni totiž říkají, že věří v existenci Otce, Syna a Ducha svatého, avšak potom se liší od biblického Boha velmi zásadně. Podle jejich doktríny jsou Otec a Syn od sebe fyzicky odlišní, tedy tři Bohové. Joseph Smith, zakladatel mormonů zavedl interpretaci, že Otec má své tělo z masa a kostí, a odlišné tělo má Syn. Bible oproti tomu však učí, že h je neviditelný (Kol1:15,Řím1:20, 1.Tim.1:17, Jan1:18), Bůh je Duch (Jan4:24, Sk5:4) a veškerá plnost Božství přebývá v osobě Syna, Ježíše Krista. (Kol1:19, 2:9).

Pokud jste mormon a věříte mormonské doktríně o Bohu, kterou nepodporuje ani kniha Mormonova, nýbrž Smithovi zavedené interpretace obsažené v tzv. článcích víry (další mimo biblická autorita), musíte zavrhnout nebo zcela dezinterpretovat Biblické pasáže, které hovoří výlučně o tom, že je pouze jeden Bůh a jinému se nesmíte klanět (Iz44:6, Žalm81:10, Exodus34:14, Iz45:21, Oz13:4, Dt4:35), Bůh nám byl zjeven v těle Ježíše Krista (1.Tim.3:16KP, Jan1:18), a znovu v těle Ježíše Krista přijde (Sk1:11, Zj1:7-8). Bůh je neviditelný a Kristus je jeho obrazem. (Kol1:15).

Mormoni obhajují svou doktrínu verši, ve kterých z nebe zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn" (Mat3:17, Mar1:11), nebo když v knize Skutků, Štěpán říká, že viděl otevřená nebesa a Syna člověka, stojícího po pravici Boží. (Sk7:56) Nicméně ani jeden z těchto veršů nedokazuje že nebeský Otec přebývá ve vší plnosti v jiném těle než v Kristově. Nebo si také myslíte, že Bůh je tak bezmocný, že potřebuje mít hlasivky, aby z nebe mohl zaznít hlas? A pokud Štěpán viděl Pána Ježíše po Boží pravici, tak to nemusí znamenat, že viděl dvě fyzická těla, nebo doslovně fyzickou ruku a vedle ní Pána. Výraz "Boží pravice" totiž i podle židovského chápání vyjadřuje Boží vykonávání svrchované moci. Jen posuďte sami podle několika veršů o Boží pravici, zda se jedná o doslovné fyzické vyjadření části Božího těla, nebo vyjádření Boží svrchované moci, síly a shopnosti: 


(Lukáš 22:69) Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci."

(Exodus15:6) Tvá pravice, Hospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtí!

(Žalm44:4) Svým vlastním mečem tu zemi neovládli, ve vlastní paži neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila - měls je rád!

(Žalm139:10) i tam by mě vedla ruka tvá, tvá pravice by mě držela!

(Izajáš63:12) který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před nimi vody rozdělil, aby si získal jméno navěky;

(Žalm79:11) Nářek zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej!

(Izajáš62:8) Hospodin přísahal svou pravicí,
svou mocnou paží přísahal:
Už nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; už nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak namáhal.

(Izajáš 59:16) Když viděl, že tu není žádný zastánce, že tu není ani jeden, zhrozil se. Svou vlastní paží proto spásu způsobil, vlastní spravedlností se posílil. 


Na základě těchto veršů lze trvat na tom, že výrazem "Boží pravice" rozumíme Boží svrchovanou vládu a moc, která je Bohem (Boží pravicí) z nebe na zemi vykonávána, a přesně tam Pán Ježíš je (po Boží pravici), je tam odkud Bůh svrchovaně vládne, a je to Pán Ježíš, který řekl, že má veškerou moc na nebi i na zemi. (Mt28:18) 

Teoreticky, kdyby Bůh Otec, plně přebýval ještě v jiném těle než v těle Kristově, proč by Ježíš říkal, že kdo viděl jej, viděl Otce?

(Jan14:7) Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!" (Jan12:45) Kdo vidí mě, vidí Toho, který mě poslal.

Kdyby bylo možné vidět Otce v jiném těle, než v Kristu, proč by to Ježíš neřekl, a místo toho ukazoval na sebe?

Joseph Smith tak evidentně zavedením nové dokríny o Bohu, udělal z Ježíše lháře, a ti kdo věří Smithovu osobnímu zjevení více než Kristovu slovu, jsou pravděpodobně na cestě do "venkovní temnoty", do pekla. Proto je potřeba odvrátit se od model, k pravdě a k Pánu.

(Izajáš45:22) Obraťte se ke mně, ať jste spaseny všechny zemské končiny - vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není.