Evoluce vs Stvoření (Genesis - 1)

11.07.2020

Lze skloubit 1. knihu Mojžíšovu - Genesis, pojednávající v několika prvních kapitolách o stvoření s vědeckými teoriemi evoluce? To je otázka na kterou existuje jednoduchá a krátká odpověď. NE. Na oázku: "Proč?" Odpovíme tak, že v Novém zákonu je mnoho a mnoho odkazů do této knihy. V následujícím článku budou ukázány odkazy z Nového zákonu vztahující se k první kapitole, první knihy Mojžíšovi o počátku stvoření. 

Úvodním veršem nechť jsou slova Pána Ježíše Krista, která řekl nevěřícím zákoníkům:

(Jan5:45-46 B21) Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. 46Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?" 


Genesis

Bůh na počátku

(Genesis 1:1-7)1Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. 3Bůh řekl: "Ať je světlo!" - a bylo světlo. 4Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. 5Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první.6Bůh řekl: "Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" 7Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. 8Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý.

                                Nový zákon

Bůh na počátku

(Jan1:1-5) 1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha.3Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. 4V něm byl život a ten život byl světlem lidí. 5A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

(Židům1:10-12) 10A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. 11Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. 12Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí!" 

(Židům11:3) 3Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. 

(2.Korintským4:6) 6Tentýž Bůh, který řekl: "Ať ze tmy zazáří světlo!" ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista.

(2.Petrova3:5-6) 5Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; 6a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. 7Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.

Vidíme u pisatelů Nového Zákonu jak víra a poznaní Boží pravdy vychází z 1.knihy Mojžíšovi. Bůh stvořil nebe a zemi. Pisatel Židům cituje modlitbu krále Davida: "na počátku jsi Pane založil nebe a zemi"(Žd1:10). Také říká, že vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme nevzniklo z ničeho viditelného, ale vzniklo to z neviditelného.(Žd11:3). A pokud tedy Nový zákon učí, že vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, nelze jen tak přitakat vědcům, snažícím se nás přesvědčit o tom, že vše vzniklo viditelnými přírodními procesy. 

Ačkoliv jakákoliv věda dnes dokáže odpovědět na mnoho otázek, stále nedokáže vysvětlit to čemu jsme uvěřili. Tomu, že Bůh, který řekl: "Ať ze tmy zazáří světlo!"  zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. (2Kor.4:6) A proto nemůže mít ani dostačující ani lepší odpovědi na to jak byl svět stvořen. 

Genesis

Země plodí rostliny 

(Gen1:11-12) 11Tehdy Bůh řekl: "Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. 12Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. 13Byl večer a bylo ráno, den třetí. 

Slunce,  měsíc a hvěždy
(Gen1:14-19) 14Bůh řekl: "Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; 15budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se. 16Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. 17Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, 18aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. 19Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.

                               Nový zákon

Země plodí rostliny

(Židům6:7-8) Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na ní Boží požehnání. 8Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí - nakonec ji čeká spálení.Pán Bůh osvětluje

(Zjevení22:5) 5Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků. 

Země plodí rostliny - v knize Genesis se jedná o popis toho co Bůh stvořil třetího dne. Následoval den čtvrtý, kdy bylo stvořeno slunce a měsíc, ty dvě obrovské svítilny, které mají určovat období a dny. První věc, která je zde k zamyšlení je, jak mohli vyrůst rostliny a být stvořeny za jeden den? Je možné, aby byli stvořeny v jeden jediný den, navíc bez slunce? Dle pohledu vědy to možné není, nemohla proběhnout žádná fotosyntéza, žádné sluneční záření nemohlo dopomoci růstu rostlinám. Nicméně v tom verši stojí, že byli stvořeny, a to tak že Bůh řekl a stalo se. Věříte?

Nyní pojďme do Nového zákonu a podívejme se na to jak Pán Ježíš řekl fíkovníku, aby byl proklet, a aby navěky nevydal žádné ovoce.

(Matouš 21:18-20) 18Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. 19Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy: "Ať se z tebe už navěky nerodí ovoce!" A ten fíkovník hned uschl.
20Když to viděli učedníci, podivili se: "Jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl?"

Tak zde máme přímo situaci, kdy Bůh řekl a stalo se. Dokáže to věda objasnit? Jistě že ne. Pán Ježíš podle vyprávění řekl, ať fíkovník uschne a on ihned uschnul.

Slunce, měsíc a hvězdy - Bůh je stvořil k tomu aby oddělovali den od noci. A zde je další věc k zamyšlení - Jak je možné, že před tím nebylo nic, podle čeho bychom mohli poznat jak dlouhý je den? Berme v kontextu, že tam nebyl ještě ani člověk, ten byl stvořen až šestého dne. První tři dny tam bylo světlo a byla tam tma. Z mnoha pasáží Bible se dočítáme, že Bůh je světlo a že Kristus je světlo. Definovaná doba trvání jednoho dne nemohla být tehdy definována člověkem, protože tam nebyl. Otázkou je zda může člověk definovat tuto dobu na základě vědeckého poznání, přičemž už bylo naznačeno, že věda nemá a nemůže mít na vše dostačující odpovědi. Lze se tedy spokojit s tím, že Bůh stanovil trvání dne a čtvrtého dne stvořil slunce a měsíc k oddělovaní dne od noci, pro člověka? Věřím, že ano.

Genesis

Jako muže a ženu, člověk stvořen k Božímu obrazu

(Genesis1:26-27) 26Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."
27Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,
k obrazu Božímu stvořil jej:
jako muže a ženu stvořil je.

                                Nový zákon

Jako muže a ženu, člověk stvořen k Božímu obrazu 

(Marek10:5-8) 5"To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš. 6"Od počátku stvoření je ale Bůh 'učinil jako muže a ženu'. 7'Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce 8a ti dva budou jedno tělo.' A tak už nejsou dva, ale jedno tělo.

(Koloským3:9-10)9Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky 10a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele. 

(1.Korintským11:7-9)7Muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže. 8Muž přece nebyl stvořen z ženy, ale žena z muže. 9Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži.

(Skutky17:26) 26Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života,

Bůh učinil člověka, jako muže a ženu. Je vidět jak několik dalších Novozákonních pasáží vychází z 1.knihy Mojžíšovy. Samotný fakt, že Pán Ježíš citoval z knihy Genesis, by měl být zásadním důvodem, proč věřit že první kapitoly o stvoření jsou pravdivé bez zakomponovaných evolučních teorií. 

Pozn. ke Koloským3:10 - V tomto verši můžeme vidět, že člověk ve svém přirozeném stavu není obrazem Božím, ale musí se k tomuto obrazu poznáním Boha obnovovat. Gn1:27 nám říká že Bůh se rozhodl učinit člověka ke svému obrazu. Avšak někdy lidé ignorují nepříjemnou pravdu o člověku a to že je padlým hříšníkem, který se musí znovunarodit, aby se mohl poznáním Ježíše Krista obnovovat k Božímu obrazu. Skrze provinění jednoho člověka přišlo odsouzení na celé lidstvo. Jak je psáno:

(Římanům5:12-14)Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. 13Hřích byl ovšem na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. 14Od Adama až po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním jako Adam.
Adam byl předobrazem Toho, který měl teprve přijít.

Tím proviněním, také byl pro člověka ztracena hodnost toho, že může být obrazem Božím. Dokonalým obrazem Božím je totiž jen Pán Ježíš Kristus. [(Koloským1:15)On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření.] Ke kterému se máme připodobňovat. [(Římanům13:14) 14Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.] 

Pokud by tedy Adam nebyl skutečným historickým člověkem, ale pouhou alegorickou postavou vyprávění, jak si někteří troufají tvrdit, kdo je potom Pán Ježíš Kristus a jaké je vlastně evangelium? Evangelium přišlo a stojí na základu toho, že člověk Adam a s ním celé lidstvo propadlo hříchu a smrti, ale Boží milost milost a ospravedlnění přišla díky smrti a vzkříšení  Ježíše Krista.

(Římanům5:12-19)  12Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.  13Hřích byl ovšem na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. 14Od Adama až po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním jako Adam. Adam byl předobrazem Toho, který měl teprve přijít. 15Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je ale mnohem větší - mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista! 16Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k soudu a odsouzení, ale Boží dar vede k ospravedlnění z mnoha provinění! 17Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného, Ježíše Krista!18Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. 19Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými.


                                   Genesis

Bůh stvořil vše

(Genesis1:29-30) 29Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. 30Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. 31Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

                               Nový zákon

Bůh stvořil vše

(1.Timeteovi4:2-4)2Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím 3budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, 4neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; 5posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.

(Skutky17:24-28) 24Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama 25ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. 26Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, 27aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. 28'Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: 'Jsme přece jeho rodina.'

Nakonec, jak znovu vidíme z porovnání veršů, jak zde Boží učení prostřednictvím Pavla, ať už v listu Timoteovi, nebo v knize Skutků, vychází z porozumění první kapitoly knihy Genesis. Je proto důležité jak bereme knihu Genesis, jelikož na tom závisí jak přijímáme evangelium, jakému evangeliu věříme. Buď věříte Bohu, nebo vědcům. Buď odmítnete značnou část neomylného Božího slova, nebo odmítnete omylné vědce, kteří jsou se svými argumenty v rozporu s Božím slovem.