Tento web se zaměřuje na tu cestu, pravdu a život, na Pána Ježíše Krista.

Verš týdne

A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!" "Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?" (1.Korintským15,54-55)